ANBI – OKOV

Naam:Oud Katholieke Organisten Vereniging (OKOV)
RSIN nummer:816589732
Contactgegevens:Oud Katholieke Organisten Vereniging
Theodora Jacobalaan 38
3043 PS Rotterdam

Bestuurssamenstelling

  • C.B.E. Blijdorp, voorzitter
  • C.J. van Zwieten, penningmeester
  • M. Lippe, algemeen bestuurslid

Beleidsplan/activiteiten

De vorming en bijscholing van de organisten in de Oud Katholieke Kerk van Nederland zal in de komende jaren een belangrijke plaats innemen. Daarbij zal naast het vormingsaspect ook het onderling contact met de daarbij behorende uitwisseling van ervaringen een rol spelen. Dit alles ten dienste van de kwaliteit van de kerkmuziek in de OK-kerk. Inkomsten worden gegenereerd uit contributies, bijdragen van parochies en sponsoren, en donaties van particulieren.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen reiskostenvergoeding. Van beloning is geen sprake.

Doelstelling

De OKOV stelt zich ten doel het orgelspel binnen de Oud Katholieke Kerk te bevorderen.

Verslag activiteiten

De OKOV organiseerde in de afgelopen jaren vormende bijeenkomsten op het gebied van kerkmuziek, excursies naar diverse orgels en orgelbouwers en concerten door leden. Tevens werd enkele malen per jaar een verenigingsblad uitgegeven, hetwelk onder leden, parochies e.d. van de OK-kerk en externe belangstellenden werd verspreid.

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening, bedragen in euro’s.

Financiële verantwoording: verkorte jaarrekening 2018/2019

Baten20182019 Lasten20182019
Contributies855700 Algemene kosten94246
Donaties, sponsors392347 Verenigingsblad285333
Rentebaten20 Activiteiten38104
    Bankkosten128147
Nadelig saldo144 Batig Saldo 417 
 1.3931.047  1.3931.047