Lectoraat

De viering van de liturgie is een zaak van alle gelovigen. Tot de speciale liturgische taken die een gelovige op zich kan nemen behoort die van het lectoraat.

Een lector, het woord zegt het al, leest. Elke gelovige kan geroepen worden om in vieringen voor te lezen uit de Schriften, en in de meeste parochies doet een team van parochianen dat dan ook bij toerbeurt. Degenen die bij ons lector heten hebben hiertoe training ontvangen en zijn tevens toegerust om in de vieringen andere taken te vervullen, waaronder met name de voorbeden. Na een tweejarige opleiding wordt de lector door de bisschop voor een bepaalde parochie of statie benoemd.

Lectoren kunnen ook zelfstandig voorgaan in diensten van Schriftlezing en gebed. Deze vorm van liturgie heeft zich sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in onze kerk ontwikkeld. In veel van onze parochies zijn deze diensten een waardevolle bijdrage aan het leven van de gemeente. Diensten van Schriftlezing en gebed hebben een geheel eigen karakter. Ze worden daarom, ook als ze op zondagmorgen worden gevierd, niet verbonden met het uitreiken van de heilige communie. Na een extra training kunnen lectoren ook een overweging houden.

In sommige parochies hebben lectoren decennialang hun diensten verleend en vanuit hun liturgische functioneren ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het pastoraat. Uit deze door velen gewaardeerde praktijk groeit de laatste jaren in sommige parochies de inzet van pastoraal assistenten, die met pastoor en kerkbestuur het zorgen voor elkaar in de parochie op eigentijdse wijze helpen vormgeven. Ook op deze wijze probeert de Oud-Katholieke Kerk alle aanwezige talenten te onderkennen en in te zetten tot eer van Gods naam en dienst aan de naaste.