Ons geloof

De Oud-Katholieke Kerk is een christelijke geloofsgemeenschap. Ons geloof in de gestorven en verrezen Heer en onze verbondenheid met de drie-ene God vormen het hart van onze kerk. Daarin delen wij in het geloof van alle christenen. Daarnaast heeft de Oud-Katholieke Kerk eigen accenten, die vaak teruggrijpen op het geloof van de ongedeelde Kerk in het begin van het christendom. Het geloof van de Oud-Katholieke Kerk is niet in beton gegoten en laat veel ruimte voor eigen invullingen.

Geloofsleer

De Oud-Katholieke Kerk deelt in het geloof van alle tijden en plaatsen. Vaak gebruikt zij hiervoor het motto van de monnik Vincent van Lérins uit de vijfde eeuw: ‘Katholiek is datgene wat overal, altijd en door iedereen is geloofd.’ De Oud-Katholieke Kerk heeft dus geen afzonderlijke ‘eigen’ geloofsleer of ‘eigen’ dogma’s. 

Oecumene

Oecumene duidt op het herstel van de eenheid tussen verschillende kerken. Het is voor een buitenstaander raar om te zien hoe kerken allemaal ‘vrede’ en ‘eenheid’ hoog in het vaandel voeren, maar intussen wel hun eigen weg gaan of zelfs met elkaar in conflict zijn. Daarom zet de Oud-Katholieke Kerk zich zeer actief in om de oecumene te bevorderen.

Sacramenten

Sacramenten zijn ‘heilige handelingen’ waarin voor ons als gelovigen tot uitdrukking komt dat mensen door God bemind zijn en geroepen om zijn licht in de wereld te laten schijnen. Sinds de Middeleeuwen heeft de kerk van het Westen het aantal sacramenten op zeven vastgesteld: de doop, het vormsel, de eucharistie, de verzoening, de ziekenzalving, het huwelijk en het priesterambt.

Spiritualiteit

Welke ervaringen geven uw leven zin? Wat zijn uw bronnen van inspiratie en wat doet u daarmee in uw dagelijks leven? Uw antwoorden op die vragen laten uw eigen spiritualiteit zien. Uw spiritualiteit is uw geestelijk leven en dat is altijd iets persoonlijks, iets waar uw hart vol van is.