Financieel en ANBI

Ook binnen kerken spelen financiën een rol van belang. Er zijn middelen nodig voor oecumenisch, internationaal en diaconaal werk, voor het in stand houden van een faciliterende landelijke organisatie, voor het bestuur, de synode en overige commissies en voor communicatie met leden en anderen bijvoorbeeld via deze website en het tijdschrift De Oud-Katholiek.

Op de eerste plaats komt echter de honorering van geestelijken en anderen in dienst van de kerk. Deze honorering wordt door de landelijke kerk centraal verzorgd en vormt verreweg de grootste post op de jaarlijkse begroting van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De inkomsten van de landelijke kerk bestaan uit bijdrages van parochies en uit bijdrages van oud-katholieke fondsen zoals het Adelbertus Ahuysfonds, de Verenigde Wezen- en Brabantsche Kas, de Haarlemse Bisschopskas, de ORKA en het Metropolitaan Kapittel.

De Thesaurier-Generaal beheert de portefeuille financiën binnen het Collegiaal Bestuur van de kerk. Hij wordt daarin bijgestaan door de Commissie Financiën en Materieel (CFM). De CFM is een adviserend en controlerend lichaam voor het Collegiaal Bestuur en de Thesaurier-Generaal in het bijzonder.  De financiële administratie van de landelijke kerk wordt verzorgd op het Bisschoppelijk Bureau te Amersfoort.

Parochies

De bijdrage die parochies aan de landelijke kerk verschuldigd zijn, bestaat voor een groot deel uit de bekostiging van het honorarium van de eigen pastoor. De landelijke kerk legt het resterende deel hierbij en zorgt voor uitbetaling aan de pastoor.
Naast de verantwoordelijkheid voor het honorarium van de pastoor hebben de parochies ook de zorg voor hun eigen functioneren ter plaatse en hun soms monumentale kerkgebouw. Dit alles vergt grote inspanningen.

Parochies zijn voor het bekostigen hiervan voor een groot deel afhankelijk van giften. Van oud-katholieke gelovigen wordt verwacht dat zij tenminste 3% van hun besteedbaar inkomen aan de kerk geven, naast de collecten die tijdens de vieringen worden gehouden. Hiertoe wordt onder meer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

Kerkbalans is het landelijk initiatief waarin vier kerken hun leden in de tweede helft van januari oproepen een financiële bijdrage te leveren ten bate van het werk van hun plaatselijke gemeenschap. De parochies verzorgen deze actie zelf, waarbij ze gebruik kunnen maken van allerlei materialen die op de website van de Actie Kerkbalans te vinden zijn: kerkbalans.nl 

Giften en de fiscus

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De zogenaamde groepsbeschikking die zij heeft maakt het de landelijke kerk en alle daarbij behorende parochies en verdere oud-katholieke instellingen mogelijk gebruik te maken van de fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit betreft bijvoorbeeld een vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Daarnaast zijn giften van burgers aan de kerk voor hen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

De belastingdienst maakt een onderscheid in gewone giften en periodieke giften. Gewone giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar en er gelden minimum en maximum bedragen.
Zie: aftrek gewone giften (op de website van de belastingdienst)

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar als aan een aantal voorwaarden is voldaan, onder andere:

  • Er is een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de gever en de ontvanger van de gift.
  • De periodieke gift loopt minimaal 5 jaar
  • De begunstigde heeft een ANBI-erkenning

Zie verder: aftrek periodieke giften (op de website van de belastingdienst)

Meer informatie alsmede een formulier voor het sluiten van een schriftelijke overeenkomst voor een periodieke gift is te verkrijgen bij de penningmeester van de parochie waaraan u de gift wilt doen toekomen. Voor een periodieke gift aan de landelijke kerk kunt u contact opnemen met het Bisschoppelijk Bureau via buro@okkn.nl.