De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is naar Nederlands recht een landelijk georganiseerd kerkgenootschap. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw besloten de bisschoppen hun gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de kerkprovincie te delen met vertegenwoordigers van geestelijken en leken in een collegiaal bestuur. Het Collegiaal Bestuur is sinds 1982 het landelijke bestuurscollege van de kerk.
De bisschoppen behielden daarin de eigen verantwoordelijkheid voor zaken die krachtens de katholieke traditie bij de bisschop horen, zoals het toezien op de verkondiging van het evangelie, de leer van de kerk en de bediening van de sacramenten en het pastoraat.

Het Collegiaal Bestuur bestaat uit acht personen. De leden worden, behoudens de bisschoppen, gekozen voor een periode van vier jaar. Het Collegiaal Bestuur kent op dit moment de volgende samenstelling:

  • Mgr. dr. D.J. Schoon – bisschop van Haarlem, voorzitter
  • Mgr. B.Th. Wallet MA – aartsbisschop van Utrecht
  • Dr. M.J. Blaauw – vertegenwoordiger namens de Synode, technisch voorzitter
  • vacature – bestuurslid met een financieel profiel
  • R.B.J.J.M. Scheltinga – vertegenwoordiger van de Utrechtse geestelijkheid
  • Drs. R.W. Frede – vertegenwoordiger van de Haarlemse geestelijkheid
  • Mw. mr. L. Janssen – vertegenwoordiger van de Utrechtse gelovigen
  • G.J.W. van der Hulst – vertegenwoordiger van de Haarlemse gelovigen

Het Collegiaal Bestuur vergadert maandelijks onder leiding van de technisch voorzitter.

Voor de voorbereiding en uitvoering van beleid is een Dagelijks Bestuur gevormd dat bestaat uit de beide bisschoppen en de algemeen secretaris. Het Dagelijks Bestuur vergadert maandelijks onder leiding van de aartsbisschop van Utrecht.

Het bestuur wordt bijgestaan door een groot aantal adviserende en uitvoerende commissies op het gebied van liturgie, geloofszaken, catechese, diaconaat, missie etc.