De Oud-Katholieke Kerk wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen samenkomen om hun geloof gestalte te geven waarbij zij er op mogen vertrouwen dat er geen misbruik wordt gemaakt van machtsposities en afhankelijkheidsrelaties. Alle vormen van machtsmisbruik, geestelijke manipulatie en/of seksueel misbruik zijn ontoelaatbaar. Helaas is in het verleden gebleken dat deze vormen van misbruik ook in onze kerk voorkomen. Daarom is er een aantal handreikingen ontwikkeld om een veilige kerk te bevorderen. 

Ofschoon ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag in onze kerk niet geaccepteerd worden, zijn onze handreikingen voor een veilige kerk specifiek gericht op seksueel misbruik in pastorale relaties. Die keuze is gemaakt vanuit de ervaring dat seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties in de kerk een specifieke aanpak behoeft, gelet op wat dit misbruik aan ernstige schade aanricht bij benadeelden.

Voor signalen van andere vormen van grensoverschrijdend gedrag kan men de gebruikelijke weg bewandelen door de signalen te melden bij de pastoor, bij de diocesane bisschop, of als deze bisschop bij het grensoverschrijdend gedrag betrokken is, bij de andere bisschop.  

Ons beleid met betrekking tot seksueel misbruik is, kort gezegd, gericht op preventie en op een effectieve aanpak van signalen van seksueel misbruik. Veel informatie daarover is op deze plek te vinden.

Seksueel misbruik in pastorale relaties (hierna te noemen: seksueel misbruik) is:
Ieder grensoverschrijdend gedrag, inclusief grensoverschrijdend taalgebruik, met een seksuele lading waarbij een machtsverschil, een leeftijdsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de benadeelde en de beschuldigde, waarbij de beschuldigde een betaalde of onbetaalde functie heeft in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 

Voor meer algemene (niet OKKN gebonden) informatie kunt u terecht op de website Veilige Kerk.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen spelen een centrale rol in de omgang met (vermoedens van) seksueel misbruik.

Lees meer

Handreiking voor benadeelden van seksueel misbruik in de Oud-Katholieke Kerk

Deze handreiking richt zich op u als benadeelde van seksueel misbruik…

Lees meer

Handreiking voor het handelen bij (vermoedens van) seksueel misbruik in pastorale relaties

Als iemand aan jou als pastoor, pastoraal werkende, kerkbestuurslid of parochiaan vertelt dat er …

Lees meer

Handreiking melding seksueel misbruik

Als een benadeelde of zijn ouder de kerk op de hoogte stelt van …

Lees meer

Klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN

In het specifieke geval van een klacht over seksueel misbruik door een kerkelijk functionaris ten opzichte van een pastorant geldt …

Lees meer

Overige informatie Veilige Kerk

Het beleid van de OKKN met betrekking tot seksueel misbruik in pastorale relaties is, kort gezegd, gericht op preventie en op een effectieve aanpak van …

Lees meer