Landelijk collecterooster

Collecteren is een liturgische handeling met impact buiten de kring in de kerk. Terwijl we ons brood en onze wijn naar het altaar brengen, zamelen we ook onze geldelijke gaven in. Zo drukken we uit dat we in het delen van onze gaven dankbaar willen leven uit alles wat God ons geeft, en dat we hopen dat dit tot steun zal zijn van armen en andere mensen in nood, en tot opbouw van de kerk. In steeds meer parochies is het mogelijk om voor de collecte naast contant geld ook collectebonnen te gebruiken of om digitaal te geven via een app. In elke viering wordt voor het werk van de parochie of voor lokale diaconale doelen gecollecteerd. De bestemming van de maandelijkse extra collecte die door het Collegiaal Bestuur wordt vastgesteld, vindt u in dit overzicht.

Januari – Oecumenisch Werk

Aanbeveling
Voor oud-katholieken is de kerk niet een wereldwijde uniforme eenheid, maar eerder een netwerk van lokale kerken. Die kunnen op verschillende punten van elkaar verschillen, maar blijven toch met elkaar in gemeenschap staan. En zo kan het een vreugde zijn om je eigen geloof in de ontmoeting met iemand van een andere kerk te verdiepen en te verrijken. Het oecumenische werk waarbij onze kerk op verschillende niveaus en manieren betrokken is, bouwt aan deze ontmoetingen en daarmee aan de eenheid van de kerk. Voor dit werk vraagt het Collegiaal Bestuur in deze maand uw bijzondere en met de collecte van vandaag uw financiële bijdrage.

Februari – Jongerenwerk

Aanbeveling
Het jongerenwerk in onze kerk kent al een lange en ook stevige traditie. Generaties zijn opgegroeid met de jeugdkampen en ook al weer aardig wat jaren hebben we vrijgestelde pastores voor het jongerenwerk. Zo proberen we wat waardevol is in ons eigen leven door te geven aan wie na ons komen. Behoeft dit werk dan nog een aanbeveling? Het Collegiaal Bestuur rekent op uw gulle bijdrage in de collecte van deze maand.

Maart – Vastenactie

Aanbeveling Vastenactie 2020
Uw aandacht wordt gevraagd voor het Bethune Huis in Hong Kong. 

In Hong Kong werken 380.000 migrantenarbeiders, 98 % daarvan zijn vrouwen. Vrouwen die gedreven door armoede in het buitenland in de huishouding werken. Hun inkomen gebruiken ze om hun families in het thuisland te steunen. In 2016 en in 2018 hebben wij uw steun gevraagd voor de migrantenvrouwen die terecht komen in het Bethune Huis in Hong Kong, een opvanghuis voor migrantenvrouwen die te maken krijgen met te veel werkuren, met het niet betalen van loon en met fysiek en/of seksueel misbruik. Het Bethune Huis heeft een telefonische hulplijn voor vrouwen die om deze redenen weg willen bij hun werkgever. In het holst van de nacht worden de vrouwen door een medewerker van het Bethune Huis per taxi opgehaald bij hun werkadres en naar de veilige haven van het Bethune Huis gebracht.

Migrantenarbeiders in Hong Kong van wie het arbeidscontract om welke reden dan ook wordt beëindigd, mogen niet werken en zij mogen nog maar maximaal 14 dagen in de stad verblijven. Om hun werkgever aan te kunnen klagen, moeten de vrouwen die in het Bethune Huis verblijven dus een bezoekersvisum aanvragen zodat ze niet het land worden uitgezet en een gerechtelijke procedure kunnen starten. Voor deze gerechtelijke procedure wordt van de vrouwen een eenmalige eigen bijdrage van € 67 gevraagd. Alle andere kosten voor de gerechtelijke procedure worden door de regering in Hong Kong via een regeling voor gerechtelijke hulp (Duty Lawyer scheme) gesubsidieerd.

Het juridisch afhandelen van een aanklacht met betrekking tot de arbeidsomstandigheden duurt ca. 2 à 3 maanden. Het afhandelen van aangiftes betreffende niet betaald loon en fysiek en/of seksueel misbruik kost ca. 6 tot 8 maanden. Omdat de vrouwen gedurende die tijd niet mogen werken, zijn zij voor eten en onderdak afhankelijk van liefdadigheidsorganisaties zoals het Bethune Huis. Omdat ze met een bezoekersvisum geen toegang tot de gezondheidszorg en medische zorg hebben, zijn de vrouwen ook daarvoor afhankelijk van het Bethune Huis. De gedachte van maanden van onzekerheid zonder een inkomen met een familie in het thuisland die niet langer financiële steun ontvangt, veroorzaakt veel stress bij de vrouwen. In het Bethune Huis krijgen zij op allerlei manieren steun om ze mentaal en emotioneel sterk genoeg te maken om de rechtszaak aan te kunnen. Ze mogen de cursussen “Ken je rechten en het legale proces” en “Stress reductie” volgen. Daarnaast hebben de vrouwen steun aan elkaar.

De medewerkers van het Betune Huis weten hoe het gerechtelijk systeem in Hong Kong werkt. Zij helpen de vrouwen o.a. met de aanvraag tot verlenging van het visum, het aangifte doen bij de politie (soms met een vertaler erbij), de coördinatie tussen advocaten en relevante overheidsinstellingen en consulaten, met het uitrekenen op hoeveel loon een vrouw nog recht heeft, gebaseerd op de gegevens van haar arbeidscontract, zodat zij dit kan opeisen via het gerechtshof.
De medewerkers zorgen voor vervoer naar het gerechtshof en ondersteunen de vrouwen tijdens de rechtszaak. Tijdens de gerechtelijke procedure worden de vrouwen zo’n 15 tot 20 keer ondervraagd door de politie en advocaten alsook in de rechtszaal. Dit betekent dat zij elke keer naar het politiebureau, het advocatenkantoor en de rechtbank moeten reizen.

Met de opbrengst van de Vastenactie 2020 zullen de vrouwen gesteund worden door een aantal van de onderstaande kosten die gepaard gaan met de rechtsgang te dekken. Wij hopen dat wij op uw steun kunnen rekenen !

De kosten die de vrouwen maken zijn o.a.:

  • Kosten verlenging visum €27
  • Eenmalige eigen bijdrage € 67
  • Vervoer naar de rechtbank € 23
  • Medische hulp, gemiddeld € 35
  • Cursus ‘Ken je rechten en het legale proces’ €28

Amersfoort, Bisschoppelijke Bureau, 14 januari 2020

April – Zusterkerken

Aanbeveling
De financiële zorgen van onze eigen kerk doen ons soms vergeten dat onze zusterkerken met name in Oostenrijk, Tjechië en Polen er nog altijd veel slechter aan toe zijn dan wij. Juist in die landen waar de rooms-katholieke kerk oppermachtig was of het communistische atheïsme zich deed gelden, is de op- en uitbouw van een levende oud-katholieke kerk niet mogelijk zonder de hulp van de realtief rijkere westerse kerken. Het Collegiaal Bestuur vraagt met de collecte van vandaag dan ook uw bijdrage voor dit werk.

Mei – Missie Sint Paulus

Aanbeveling
Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland heeft al 50 jaar projecten onder haar hoede waarvoor regelmatig uw steun gevraagd wordt. Het ziekenhuis in Egypte, de modelboerderij in Oeganda, een project in Mozambique waar de kerk kinderen van jonge, in de steek gelaten moeders opvangt waardoor deze moeders de mogelijkheid hebben een opleiding te volgen en zij een beter bestaan op kunnen bouwen, de opleidingen voor priesters in Congo en op de Filippijnen. En niet te vergeten het Blijf-van-mijn-lijf huis in Hong Kong. Allemaal voorbeelden waarin we met onze zusterkerken werken aan relaties, aan verbondenheid, aan bemoediging. Van geloofsgemeenschap tot geloofsgemeenschap. We zijn samen kerk, ook ver weg. Precies waar missie en diaconaat ook over gaat! Het Collegiaal Bestuur vraagt vandaag graag uw steun voor het werk van Sint Paulus.

Juni – Kerkopbouw

Aanbeveling
‘Tegen de stroom staat Hij ten teken’ zingen we in een van onze kerkliederen. We bedoelen daarmee dat ons geloof zich keert tegen dingen die de toekomst vertroebelen: onrecht en armoede, wanhoop en onverschilligheid. Vele kerkgebouwen worden in onze tijd gesloten of afgebroken. Maar onze kleine kerk neemt waar mogelijk initiatieven om oude kerkplekken nieuw leven in te blazen en zelfs nieuwe kerkplekken te stichten. Het Collegiaal Bestuur realiseert zich dat dit risico’s met zich meebrengt. Maar in het voetspoor van Hem die tegen de stroom in ten teken staat wagen we het erop en vragen we uw geldelijke steun daarbij. Waagt u met ons mee?

Juli – Publiciteit

Aanbeveling
De media maken het nieuws, zo zegt men tegenwoordig. Als je niet in de media verschijnt, kom je niet in het nieuws en word je niet gezien of gehoord. Ook als Oud-Katholieke Kerk kunnen we ons aan die nieuwe waarheid niet onttrekken. Ons onvolprezen lijfblad de Oud-Katholiek is al weer heel wat jaren geleden aangevuld met nieuwsvoorziening via de website van de landelijke kerk en langs die weg hebben inderdaad veel mensen met onze kerk kennis gemaakt. De ontwikkeling en het gebruik van oude én nieuwe media vergt onze voortdurende aandacht en er is ook geld voor nodig om de blijde boodschap te blijven uitdragen. Voor dit doel vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte van vandaag.

Augustus – Honoraria

Aanbeveling
Leven oud-katholieken op te ruime voet? Nog geen 6000 leden op zo’n dertig kerkplekken met in totaal 14½ pastoor! Wij kiezen voor deze kleinschaligheid, omdat we elkaar in onze parochie of statie werkelijk willen kennen en kunnen ontmoeten. Het prijskaartje dat daaraan hangt kunnen we betalen mede dankzij gulle bijdragen uit fondsen, die vermogende oud-katholieken in het verleden hebben gesticht. Het Collegiaal Bestuur hoopt natuurlijk dat er ook in onze tijd weldoeners zullen zijn, die de kerk in hun testament bedenken. Maar in afwachting daarvan doet het Bestuur met de collecte van vandaag al vast een beroep op de levenden – en dat bent u, gemeente – om bij te dragen in het honorarium van uw pastoor.

September – Opleiding

Aanbeveling
Vandaag wordt uw bijdrage gevraagd voor de opleidingen in onze kerk. Willen we als kerk niet in de middelmaat ten onder gaan, dan moeten we de kwaliteit van onze geestelijken bewaken. We verwachten namelijk veel van hen: ze moeten preken en voorgaan, goed kunnen luisteren en op het juiste moment ook het juiste woord spreken; ze moeten tochtgenoot van ons zijn en soms ook tegenover. U begrijpt dat de opleiding van geestelijken en lectoren aandacht en dus ook geld vergt. Voor dat laatste vraagt het Collegiaal Bestuur in de collecte van deze maand uw bijdrage. 

Oktober – Ontwikkelingssamenwerking

Aanbeveling
‘Eén kerk of geen kerk,’ zei lang geleden een penningmeester van onze kerk bij de invoering van de centrale honorering van de geestelijken. ‘Eén wereld of geen wereld,’ zou je tegenwoordig kunnen zeggen. De manier waarop in de rijke wereld wordt geleefd, heeft zijn gevolgen voor andere delen van onze planeet. Klimaatverstoring, natuurrampen en vluchtelingenstromen hebben met elkaar te maken en kunnen dan ook alleen in internationaal verband worden aangepakt. Om dat effectief te kunnen doen is er wederzijds begrip en respect vereist, die in ontwikkelingssamenwerking tot stand komt. Voor dat werk in kerkelijke verband vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte van vandaag. Als één kerk hebben we het totnogtoe gered; als één wereld kunnen we het redden. 

November – Unie van Utrecht

Aanbeveling
Twee jaar geleden werd in het Zweedse Uppsala de overeenkomst getekend waarmee de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht hun kerkelijke gemeenschap met de Kerk van Zweden vaststelden en bevestigden. In 2017 gebeurde datzelfde in Utrecht. Deze overeenkomst mag een mijlpaal worden genoemd in de geschiedenis van onze kerken. Niet alleen omdat de vorige overeenkomst al weer uit 1965 dateerde, maar vooral ook omdat hiermee een opening wordt gemaakt naar oecumenische relaties met protestantse kerken. Zo dient de inzet van de Unie van Utrecht de zichtbare eenheid van de christelijke kerken. Voor dit belangrijke werk vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte van vandaag.

December – Diaconaal Werk

Aanbeveling
December is de maand van feest en gezelligheid, van licht in donkere dagen, van cadeautjes geven en ontvangen. St Nicolaas past daar goed bij en zelfs zijn vercommercialiseerde kerstvariant. Maar het grootste cadeau krijgen we van God zelf: zijn Zoon, geboren in de stal van Bethlehem. Hij verkondigt in woord en daad Gods liefde en sticht daarmee een mensengemeenschap die niemand uitsluit. Het Collegiaal Bestuur vraagt u evenals vorig jaar in deze decembermaand om bij te dragen aan een diakonaal project in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld de voedselbank. U laat daarmee zien dat u als volgeling van Jezus in zijn voetspoor treedt en daarwerkelijk liefde verkondigt over de eigen grenzen heen.