Collecteren is een liturgische handeling met impact buiten de kring in de kerk. Terwijl we ons brood en onze wijn naar het altaar brengen, zamelen we ook onze geldelijke gaven in. Zo drukken we uit dat we in het delen van onze gaven dankbaar willen leven uit alles wat God ons geeft, en dat we hopen dat dit tot steun zal zijn van armen en andere mensen in nood, en tot opbouw van de kerk. In steeds meer parochies is het mogelijk om voor de collecte naast contant geld ook collectebonnen te gebruiken of om digitaal te geven via een app. In elke viering wordt voor het werk van de parochie of voor lokale diaconale doelen gecollecteerd. De bestemming van de maandelijkse extra collecte die door het Collegiaal Bestuur wordt vastgesteld, vindt u in dit overzicht.

Januari – Oecumenisch Werk

Aanbeveling
Voor oud-katholieken is de kerk niet een wereldwijde uniforme eenheid, maar eerder een netwerk van lokale kerken. Die kunnen op verschillende punten van elkaar verschillen, maar blijven toch met elkaar in gemeenschap staan. En zo kan het een vreugde zijn om je eigen geloof in de ontmoeting met iemand van een andere kerk te verdiepen en te verrijken. Het oecumenische werk waarbij onze kerk op verschillende niveaus en manieren betrokken is, bouwt aan deze ontmoetingen en daarmee aan de eenheid van de kerk. Voor dit werk vraagt het Collegiaal Bestuur in deze maand uw bijzondere en met de collecte van vandaag uw financiële bijdrage.

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

Februari – Geen bijzondere collecte

Maart – Vastenactie – buitenlands diaconaat

Aanbeveling Vastenactie 2024

De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor het voor het ESKULAYAN project van onze Filipijnse zusterkerk de Iglesia Filipina Independiente.

Op de Filipijnen ontvluchten veel gezinnen de armoede in de plattelandsgebieden en hopen zij een beter leven te hebben in de grote stad. Maar voor de meesten komt deze droom niet uit. Er wordt geschat dat alleen al in Groot-Manilla vier miljoen mensen wonen, in geïmproviseerde huizen en hutten in de sloppenwijken van de stad en zonder enige infrastructuur. Veel ouders werken op stortplaatsen of in kleine fabrieken. Meestal is hun salaris niet voldoende om een ​​gezin te kunnen onderhouden. Daarom moeten kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen.

De jongens en meisjes verzamelen afval – meestal op blote voeten en met blote handen tussen glasscherven en scherpe metaaldelen. Zij zoeken naar materiaal waar ze nog wat geld mee kunnen verdienen maar worden daarbij blootgesteld aan stinkende en giftige dampen. De hygiënische omstandigheden zijn catastrofaal; veel kinderen overlijden aan ziekte of vergiftiging.

Veel meisjes en jongens in de sloppenwijken van Manila hebben door het werken op de stortplaats geen tijd voor school en kunnen dus niet lezen of schrijven. Daarom werd in 2016 een mobiele school, de “School voor Bewustzijn en Vrijheid” als proefproject opgericht in een vissersdorpje in het zuiden van Manilla. Het idee van de initiatiefnemers van de mobiele school was om de school rechtstreeks naar de kinderen te brengen en ze daarmee voor te bereiden op het naar een normale school gaan. Er werden bussen ingericht met meubels, boekenplanken en materialen zoals video’s en didactisch speelgoed.

Deze bussen rijden in het weekend naar de sloppenwijken van Manilla. Vrijwillige leraren geven de kinderen daar les in bestaande multifunctionele centra en bereiden de kinderen voor op een bezoek aan een normale school via op hun leeftijd afgestemde overbruggingscursussen. De kinderen leren niet alleen letters en cijfers maar ook welke rechten zij hebben en hoe belangrijk hygiëne en gezonde voeding voor hun ontwikkeling is. Ook de ouders worden hierbij betrokken. De kinderen worden getraind om commissies te vormen waardoor ze leren sociale relaties met anderen op te bouwen. De gezinnen worden aangemoedigd zichzelf te organiseren in basisgemeenschappen.

De kinderen krijgen op een speelse manier les omdat een speelse manier bijdraagt aan hun intellectuele en emotionele ontwikkeling. In de mobiele bibliotheek kunnen ze boeken, video’s en educatief speelgoed lenen. Ook leren ze hoe ze alleen of in een groep zelfstandig de leerstof van school kunnen verwerken en verdiepen. Minstens één keer per maand bieden de docenten een buitenactiviteit aan. Hieronder valt bijvoorbeeld het onderhoud van moestuinen die de meisjes en jongens onder begeleiding aangelegd hebben. Ze leren zaaien, wieden en oogsten. Na elke les krijgen de kinderen een stevige maaltijd die door een aantal ouders bereid zijn met de groenten en het fruit uit de moestuinen.

Het goed functionerende proefproject van de mobiele school heeft de afgelopen jaren al 340 kinderen uit vier sloppenwijken in Manilla kunnen ondersteunen. Dit project wordt gesteund door Missie Sint Paulus die daarbij samenwerkt met de Duitse Oud-Katholieke kerk. Het streven is om de mobiele school in nog meer sloppenwijken in te zetten. Draagt u daar uw steentje aan bij?

Amersfoort, Bisschoppelijke Bureau, 13 november 2023

April – Jongerenwerk

Aanbeveling
Het jongerenwerk in onze kerk kent al een lange en ook stevige traditie. Generaties zijn opgegroeid met de jeugdkampen en ook al weer aardig wat jaren hebben we vrijgestelde pastores voor het jongerenwerk. Zo proberen we wat waardevol is in ons eigen leven door te geven aan wie na ons komen. Behoeft dit werk dan nog een aanbeveling? Het Collegiaal Bestuur rekent op uw gulle bijdrage in de collecte van deze maand.

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

Mei – Opleiding

Aanbeveling
Vandaag wordt uw bijdrage gevraagd voor de opleidingen in onze kerk. Willen we als kerk niet in de middelmaat ten onder gaan, dan moeten we de kwaliteit van onze geestelijken bewaken. We verwachten namelijk veel van hen: ze moeten preken en voorgaan, goed kunnen luisteren en op het juiste moment ook het juiste woord spreken; ze moeten tochtgenoot van ons zijn en soms ook tegenover. U begrijpt dat de opleiding van geestelijken en lectoren aandacht en dus ook geld vergt. Voor dat laatste vraagt het Collegiaal Bestuur in de collecte van deze maand uw bijdrage. 

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

Juni – Missie Sint Paulus

Aanbeveling

Deze maand wordt elke zondag graag uw steun gevraagd voor een project van Missie Sint Paulus.

Voor een aanbeveling, klik hier

Voor voorbeden per zondag, klik hier

Voor gebruik van de QR-code:

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

Juli & Augustus – Geen bijzondere collecte

September – Communicatie & publiciteit

Aanbeveling
De media maken het nieuws, zo zegt men tegenwoordig. Als je niet in de media verschijnt, kom je niet in het nieuws en word je niet gezien of gehoord. Ook als Oud-Katholieke Kerk kunnen we ons aan die nieuwe waarheid niet onttrekken. Ons onvolprezen lijfblad de Oud-Katholiek is al weer heel wat jaren geleden aangevuld met nieuwsvoorziening via de website van de landelijke kerk en langs die weg hebben inderdaad veel mensen met onze kerk kennis gemaakt. De ontwikkeling en het gebruik van oude én nieuwe media vergt onze voortdurende aandacht en er is ook geld voor nodig om de blijde boodschap te blijven uitdragen. Voor dit doel vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte van vandaag.

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

Oktober – Missie Sint Paulus

Aanbeveling

Deze maand wordt elke zondag graag uw steun gevraagd voor een project van Missie Sint Paulus. Nadere informatie volgt nog.

Voor een aanbeveling, klik hier

Voor voorbeden, klik hier

Voor gebruik van de QR-code:

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

November – Unie van Utrecht

Aanbeveling
In 2016 werd in het Zweedse Uppsala de overeenkomst getekend waarmee de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht hun kerkelijke gemeenschap met de Kerk van Zweden vaststelden en bevestigden. In 2017 gebeurde datzelfde in Utrecht. Deze overeenkomst mag een mijlpaal worden genoemd in de geschiedenis van onze kerken. Niet alleen omdat de vorige overeenkomst al weer uit 1965 dateerde, maar vooral ook omdat hiermee een opening wordt gemaakt naar oecumenische relaties met protestantse kerken. Zo dient de inzet van de Unie van Utrecht de zichtbare eenheid van de christelijke kerken. Voor dit belangrijke werk vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte van vandaag.

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

December – Diaconaal Werk – binnenland

Aanbeveling
December is de maand van feest en gezelligheid, van licht in donkere dagen, van cadeautjes geven en ontvangen. St Nicolaas past daar goed bij en zelfs zijn vercommercialiseerde kerstvariant. Maar het grootste cadeau krijgen we van God zelf: zijn Zoon, geboren in de stal van Bethlehem. Hij verkondigt in woord en daad Gods liefde en sticht daarmee een mensengemeenschap die niemand uitsluit. Het Collegiaal Bestuur vraagt u evenals vorig jaar in deze decembermaand om bij te dragen aan een diakonaal project in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld de voedselbank. U laat daarmee zien dat u als volgeling van Jezus in zijn voetspoor treedt en daarwerkelijk liefde verkondigt over de eigen grenzen heen.