Synodes

Provinciale Synode

Gewoonlijk jaarlijks komen alle geestelijken één dag, de donderdag voor Pinksteren, in deze ambtelijke vergadering samen. Het voorzitterschap ligt bij de aartsbisschop van Utrecht, die hier werkelijk als leider van de kerkprovincie fungeert. Zaken die voor de hele kerk van belang zijn worden hier besproken. Er wordt verslag uitgebracht over lopende zaken en nieuwe initiatieven worden gepresenteerd. Centraal staat de viering van de eucharistie waarin de bisschoppen om beurten voorgaan.

Algemene Synode

In 1919 werd naast de zojuist genoemde Provinciale Synode een Algemene Synode (kortweg: Synode) ingesteld. Hiermee kregen naast de geestelijken ook de leken een stem in het besturen van de kerk.

De Synode is de vergadering waar de hele kerk tenminste eenmaal per jaar in brede vertegenwoordiging, vaak met oecumenische vertegenwoordigers en een goed gevulde publieke tribune, samenkomt om het algemene beleid en de bijbehorende financiële huishouding van de kerk te bespreken. De Synode heeft ten aanzien van het algemene beleid een adviserende rol en heeft instemmingsrecht ten aanzien van de jaarlijkse begroting. De zittingen van de Synode zijn openbaar.

De Synode bestaat uit vertegenwoordigers van de parochies & staties en de geestelijkheid in een verhouding 2/3 – 1/3. De vertegenwoordigers uit de parochies & staties worden veelal bijgestaan door een secundus die geen stemrecht heeft.

Presidium

De Synode wordt voorbereid en geleid door een presidium, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en ten minste twee vice-voorzitters. De leden worden gekozen door de Synode voor een periode van vier jaar.

De huidige samenstelling van het Presidium is: mevrouw mr. P. de Bruin (voorzitter), de heer F.J. Wagenaar (vice-voorzitter), mevrouw M Kersaan (secretaris).
Het Presidium is bereikbaar via synode@okkn.nl.

Agenda & vergaderstukken

De jaarlijkse Synode vindt meestal plaats op de derde zaterdag van november. De agenda wordt in overleg met het Collegiaal Bestuur vastgesteld door het Presidium. Vaste onderdelen zijn het verslag van het Collegiaal Bestuur, de jaarrekening van het voorgaande jaar, eventuele beleidsvoorstellen en de begroting van het volgende jaar.

De vergaderstukken voor de Synode worden begin oktober digitaal beschikbaar gesteld aan alle leden van de Synode.