Het beleid van de OKKN met betrekking tot seksueel misbruik in pastorale relaties is, kort gezegd, gericht op preventie en op een effectieve aanpak van signalen van seksueel misbruik. In de beleidsnotitie wordt beschreven wat ‘preventie’ en een ’effectieve aanpak’ concreet inhouden: welk beleid door de kerk wordt gevoerd om seksueel misbruik zoveel mogelijk te voorkomen en om zorgvuldig te  reageren op signalen van mogelijk misbruik.

Een aantal onderwerpen dat in de beleidsnotitie aan de orde komt is nader uitgewerkt in aparte notities, handreikingen (zie: handreiking voor benadeelden & handreiking bij (vermoedens van) seksueel misbruik in pastorale relaties) en andere documenten.

Het Collegiaal Bestuur realiseert zich dat bepalend voor slagvaardig beleid op dit terrein zal zijn, of we er als kerk in slagen om samen een open en veilige cultuur te ontwikkelen waarin we elkaar durven aanspreken op gedrag en waarin we de belangen van benadeelden voorop stellen. De beleidsnotitie en de bijlagen zijn gericht op het scheppen van randvoorwaarden voor een dergelijke cultuur maar de wezenlijke cultuurverandering zal plaats moeten vinden in de hoofden en harten van allen die samen de kerk vormen.  

Tot slot: De Oud-Katholieke Kerk is aangesloten bij het SMPR, het onafhankelijke en interkerkelijke Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties. De samenwerking wordt beschreven in een convenant, dat in 2020 werd geactualiseerd.