Context van de klachtenregeling seksueel misbruik
Een algemene klacht over het handelen van kerkelijke functionarissen wordt bij voorkeur besproken met de betreffende kerkelijke functionaris. Als dit niet mogelijk is, of als het rechtstreekse contact tussen degene die onvrede heeft en de kerkelijke functionaris deze niet wegneemt, kan de onvrede zo nodig worden besproken of worden gemeld bij de diocesane bisschop die, nadat hij de betrokkenen heeft gehoord, beslist of, en zo ja welke maatregelen dienen te worden genomen.

In het specifieke geval van een klacht over seksueel misbruik door een kerkelijk functionaris ten opzichte van een pastorant geldt, in verband met de aard van dit type klachten, een specifieke klachtenroute.

Op grond van de ‘Handreiking voor het handelen bij (vermoedens van) seksueel misbruik in pastorale relaties’ wordt, bij (vermoedens van) seksueel misbruik zoveel mogelijk bevorderd dat benadeelden in contact komen met een vertrouwenspersoon. De Oud-Katholieke Kerk kent interne vertrouwenspersonen, vertrouwenspersonen van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties en vertrouwenspersonen van Slachtofferhulp Nederland. Zij bieden een luisterend oor en verkennen met benadeelden desgewenst de mogelijkheden van vervolgstappen en ondersteunen hen hierin. Eén van deze vervolgstappen is het indienen van een klacht over het seksueel misbruik bij de Klachtencommissie Seksueel Misbruik Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Indien een pastorant dit wenst kan deze, al dan niet door tussenkomst van een vertrouwenspersoon, een klacht indienen bij de Klachtencommissie Seksueel Misbruik Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Deze klachtencommissie onderzoekt de klacht en komt tot een oordeel daarover. Dit oordeel heeft de status van een advies aan de diocesane bisschop. Deze bisschop beslist of hij het oordeel van de klachtencommissie overneemt en of, en zo ja tot welke maatregelen de klacht aanleiding geeft.  De bisschop informeert hierover de klager, degene over wie wordt geklaagd en de klachtencommissie. Het Collegiaal Bestuur wordt hierover eveneens door de bisschop geïnformeerd.  Deze laatste informatieverstrekking gebeurt op basis van anonieme gegevens over de klager en degene over wie wordt geklaagd.   

De klachtencommissie bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris, twee leden en een plaatsvervangend lid.

Heeft u een klacht dan kunt u een mail sturen naar: klachtencommissie@okkn.nl.

De werkwijze rond het indienen en de behandeling van een klacht is vastgelegd in de Klachtenregeling Seksueel Misbruik OKKN