ANBI – OKKN

Algemene Informatie

Naam ANBI Oud-Katholieke Kerk van Nederland
RSIN nummer 821751335
KvK nummer32164529
Website www.oudkatholiek.nl
Email buro@okkn.nl
Adres (kerkgebouw) Koningin Wilhelminalaan 3-5
Postcode 3818 HN 
Plaats Amersfoort
Telefoonnummer 033-4620875
Aantal medewerkersgemiddeld 22 fte
Aantal vrijwilligersgemiddeld 241 (binnen de landelijke organisatie, incl. kerkbesturen, excl. parochievrijwilligers)

“De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, bij de overheid bekend als de Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie, is de gemeenschap van de in het Koninkrijk der Nederlanden wonende katholieke gelovigen, alsmede van hen die elders woonachtig zijn en hebben verklaard tot deze gemeenschap te willen worden gerekend.” (statuut, afdeling 1, hoofdstuk 1, art. 1)

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk.

Bestuurssamenstelling

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat ook de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. 

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt bestuurd door het Episcopaat en het Collegiaal Bestuur. 

“De aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem vormen tezamen het Episcopaat van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het Episcopaat deelt zijn bevoegdheden in het algemeen bestuur van de kerk met het Collegiaal Bestuur.”

“Er is een Collegiaal Bestuur waarmee het Episcopaat zijn bevoegdheden in het algemene bestuur van de kerk deelt voorzover het geen aangelegenheden betreft die overeenkomstig de artikelen 79 lid 3 en 172 tot de uitsluitende competentie van de bisschoppen behoren.”

“Het Collegiaal Bestuur bestaat uit:
a. de bisschoppen (van wie een is aangewezen als voorzitter);
b. de Thesaurier-Generaal;
c. een geestelijke van het aartsbisdom Utrecht;
d. een geestelijke van het bisdom Haarlem;
e. drie leken, van wie één uit het aartsbisdom, één uit het bisdom Haarlem en één uit de kerk in het algemeen.”

Doelstelling – Visie

“De kerk heeft de bedoeling gemeenschap van mensen te zijn die door de verzoening in Jezus Christus en door de leiding en het niet aflatende werk van de Heilige Geest, tot eenheid gebracht werden rond een bisschop met als middelpunt de eucharistie. Elk van deze gemeenschappen is een lokale kerk die haar opdracht ter plekke zelfstandig volbrengt.” (preambule statuut IBK art. 3.1)

De missie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt als volgt omschreven:

“De Oud-Katholieke Kerk deelt in Gods plan om deze wereld te bevrijden, te redden en tot haar voltooiing te brengen. Dit doet zij door de aanwezigheid van Christus te vieren in Woord en Sacrament. De ervaring van de ontmoeting met Christus in de liturgie roept op een nieuwe gemeenschap te bouwen met elkaar. Een gemeenschap waarbinnen mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Een gemeenschap die open staat, verwelkomend is, oog heeft voor de naaste en ook aan hen dienstbaar wil zijn (diaconaat)”.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland vindt u hier: ‘Visie en beleid 2023-2033’.

Aanvullend op het beleidsplan inzake financiën:
Werving inkomsten: de inkomsten van de OKKN komen uit bijdrages van parochies (via heffingsnota’s), bijdrages van fondsen (jaarlijkse afspraken) en een eigen bijdrage vanuit het belegd vermogen.
Beheer vermogen: het vermogen van de OKKN wordt beheerd door vermogensbeheerders van ABN AMRO. De portefeuille heeft een duurzaam fondsen mandaat met een matig defensief profiel.
Besteding vermogen: het vermogen is grotendeels niet geoormerkt en kent bestemmingsfondsen en voorzieningen. De basis van het vermogen wordt zo veel mogelijk in stand gehouden. Besteding vindt plaats via de begroting of na bestuursbesluit.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden worden landelijk geregeld en vastgesteld en zijn vastgelegd in de “Arbeidsvoorwaardenregeling OKKN“.

Leden van het bestuur (voor zover dit leken betreft), commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten – zoals reiskosten – kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Jaarverslag van activiteiten

Het Episcopaat en Collegiaal Bestuur delen de eindverantwoordelijkheid voor het algemene bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. “Tot de competentie van het Bestuur behoort de bestuurlijke zorg voor alle aangelegenheden de landelijke kerk betreffende, behoudens de zaken bedoeld in artikel 79 lid 3, die krachtens de katholieke traditie tot de specifieke verantwoordelijkheden van de bisschoppen behoren.”

Dit betreft een groot aantal jaarlijks terugkerende werkzaamheden bijvoorbeeld ten aanzien van beleidsvorming, financieel beheer, gebouwenbeheer, personeelsbeleid.

Een beschrijvend verslag van de werkzaamheden in het voorgaande jaar vindt u hier.
De jaarrekening 2022 is hier te downloaden.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN   
 RekeningBegrotingBegroting
 202320232024
 
BATEN   
Heffingen1.367.2581.287.0001.392.000
Bijdragen en giften633.104788.766789.263
Ontvangen collecten33.07420.75020150
Resultaat beleggingen236.57293.143
Overige baten850
Exploitatie onroerende goederen244.511241.500250.000
Totaal structurele baten2.515.3692.431.1592.451.413
    
Projecten en initiatieven124.733158.950151.500
Baten voorgaande jaren2.830– 
Totaal baten2.642.9322.590.1092.602.913
    
LASTEN   
Personele kosten1.755.3831.750.3501.859.450
Bureau- en bestuurskosten150.091154.850163.950
Reis- en vergaderkosten22.58122.00020.500
Geloofsoverdracht8.0129.0009.000
Subsidies en bijdragen157.982155.816144.013
Kosten beleggingen30.33132.341
Overige lasten8.1694.5004.500
Exploitatie onroerende goederen290.383261.000270.300
Totaal structurele lasten2.422.9322.389.8572.471.713
    
Projecten en initiatieven124.733158.750151.500
Lasten voorgaande jaren9.400– 
Totaal lasten2.557.0652.548.6072.623.213
    
SALDO UIT GEWONE EXPLOITATIE 
voordelig(+)/nadelig(-)
85.867-19.300-20.300

Toelichting:
De landelijke kerk draagt de volledige personele lasten voor het kerkgenootschap en de daartoe behorende parochies, staties en kerngroepen alsmede de lasten voor centraal geregelde diensten. Voor de bekostiging hiervan wordt de parochies door het kerkgenootschap een jaarlijkse nota verstrekt die o.a. is gebaseerd op de pastorale formatie en op inkomsten uit onroerend goed en beleggingen.
Daarnaast dragen verschillende kerkelijke fondsen bij aan de exploitatie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, zijn er inkomsten uit onroerend goed en uit belegd vermogen.

De begroting (voorgenomen bestedingen) sluit als regel nauw aan bij de jaarrekening van de voorgaande jaren. In bovenstaand overzicht is dit in de kolom ‘begroting komend jaar’ cijfermatig in beeld gebracht.