EEN BENADEELDE KAN HET MISBRUIK MELDEN OF EEN KLACHT INDIENEN


Wat is een melding

Als een benadeelde of zijn ouder de kerk op de hoogte stelt van seksueel misbruik dat heeft plaatsgevonden, en uitdrukkelijk niet kiest voor het indienen van een klacht, wordt dit een ‘melding’ genoemd. Een melding kan alleen worden gedaan bij de diocesane bisschop. Wanneer de diocesane bisschop direct betrokken is bij het seksueel misbruik, wordt de melding gedaan bij de bisschop van het andere bisdom.

Van een melding wordt altijd vastgelegd: de datum van de melding, de namen van de benadeelde en van de beschuldigde, een omschrijving van het misbruik en een aanduiding van de periode waarin het seksueel misbruik plaatsvond. Een melding leidt niet tot nader onderzoek. De bisschop vraagt de beschuldigde om een reactie op de melding en legt ook deze reactie vast. Vastlegging is louter bedoeld voor kerkelijke documentatie. Er zullen geen afschriften van worden verstrekt.

Verschil met een klacht

Een klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie die onderzoek doet naar het seksueel misbruik en tot een oordeel daarover komt. Dat oordeel wordt aan de klager, de beschuldigde en aan de diocesane bisschop medegedeeld. De mededeling gaat naar de bisschop van het andere bisdom als de diocesane bisschop direct betrokken is bij de klacht. De klachtencommissie geeft daarbij veelal advies over de door de bisschop te nemen maatregelen.
Bij een melding wordt het misbruik vastgelegd door de bisschop zonder dat hij onderzoek instelt. Wel vraagt de bisschop de beschuldigde om een reactie op de melding. De bisschop legt ook deze reactie vast.

STAPPENPLAN

Je functie of rol

Geestelijke of lid van het kerkbestuur

  • Luister naar de ervaringen van de benadeelde en naar zijn wens om de kerk over het seksueel misbruik te informeren.
  • Leg uit dat een melding alleen bij de bisschop kan worden gedaan en dat dringend wordt geadviseerd om hierover eerst contact te hebben met een van de vertrouwenspersonen bij wie de benadeelde zijn verhaal kwijt kan en die met hem kan onderzoeken of het doen van een melding aansluit bij zijn behoeften.  

Bisschop

  • Ga in gesprek over de wens van de benadeelde om de kerk te informeren over het seksueel misbruik.
  • Vraag of de benadeelde al contact heeft gehad met een vertrouwenspersoon. Zo niet, adviseer hem dan dringend alsnog contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen bij wie de benadeelde zijn verhaal kwijt kan en die met hem kan onderzoeken of het doen van een melding aansluit bij zijn behoeften.
  • Als de benadeelde een melding blijft wensen, biedt de benadeelde dan de gelegenheid zijn melding te doen. Vraag hem deze op schrift te stellen (zie: formulier melding seksueel misbruik) en te ondertekenen.
  • Wijs de benadeelde er vooraf op dat de melding zal worden vastgelegd met de naam van de benadeelde en van de beschuldigde.
  • Wijs de benadeelde er ook op dat in reactie op de melding altijd contact wordt gezocht met de beschuldigde en dat ook zijn reactie op de melding wordt vastgelegd.
  • Beslis op basis van de inhoud van de melding en de reactie van de beschuldigde of disciplinaire maatregelen nodig zijn voor een veilige kerk.