Metropolitaan Kapittel van Utrecht

Schets van de organisatie

De aartsbisschop van Utrecht wordt in zijn bestuur van het bisdom bijgestaan door het Metropolitaan Kapittel van Utrecht. Dit kapittel heeft een lange geschiedenis waarvan de oorsprongen teruggaan tot in de hoge middeleeuwen.

De maximaal negen leden, de kanunniken, worden door het kapittel zelf gekozen. Zij geven de bisschop raad en plegen met hem overleg over het bestuur en de belangen van het diocees, het beheer van het vermogen van het bisdom en zij voeren het beheer en de beschikking over de eigendommen en het vermogen van het kapittel.

Een belangrijke taak is het kiezen van een nieuwe aartsbisschop als de bisschopszetel vacant wordt. Sinds 1920 “assumeert” het kapittel voor die gelegenheid de dienstdoende geestelijken van het aartsbisdom. Nog weer later werden hieraan ook een aantal door het kapittel aangewezen leken toegevoegd, waarbij deze laatsten een derde van het aantal stemmen hebben.

De aartsbisschop is krachtens zijn verkiezing kanunnik en voorzitter van het kapittel. Het kapittel kiest uit de overige kanunniken een deken, een secretaris en een arcarius. De bevoegdheden van het kapittel zijn vastgelegd in het Statuut van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De taak, organisatie en werkzaamheden van het kapittel zijn vastgelegd in het Statuut van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht zoals laatstelijk vastgesteld op 12 juni 2018.

Informatie ten behoeve van ANBI vindt u hier.