ANBI – Metropolitaan Kapittel

Naam: Metropolitaan Kapittel van Utrecht (van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland)
RSIN nummer:821751335 (858181071)
KvK nummer:70186839
Secretariaat a.i.:Jan R. Stuutstraat F 8
9663 SE NIEUWE PEKELA
Email:wvdv@okkn.nl
Arcariaat:Drs. L.E. Wijker
Molenstraat 48
2513 BL DEN HAAG
Email: leen.wijker@okkn.nl

Samenstelling kapittel

  • Mgr. B.Th. Wallet MA, aartsbisschop, voorzitter
  • Drs. W.B. van der Velde, deken
  • Mw. drs. L.M. van Straaten, secretaris
  • Drs. L.E. Wijker, arcarius
  • Mw. drs. M.J. Ridder, lid
  • Drs. L.C. Runhaar, lid
  • Drs. H.A. Schoon, lid

Beleidsplan

Het kapittel vergadert in principe minimaal tweemaal per jaar. Mochten extra vergaderingen nodig zijn worden deze gepland.
Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstellingen van MK

Het Metropolitaan Kapittel is het adviesorgaan van aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke kerk van Nederland. Het MK ondersteunt de aartsbisschop van Utrecht in zijn werk. Als de ABvU aftreedt neemt het MK het bestuur van het aartsbisdom over en bereidt zij de bisschopsverkiezing voor.

Het MK heeft de verantwoordelijkheid de financiële verplichtingen,die zij jaarlijks is aangegaan uit te voeren. De arcarius van het MK doet jaarlijks verslag van het financiële beheer aan het MK. De jaarrekening wordt opgemaakt door adviesbureau Guijt b.v. in Veenendaal. Het vermogen is in het beheer bij een vermogensbeheerder.

Missie en visie

Het Metropolitaan Kapittel ondersteunt in de eerste plaats het werk van de Aartsbisschop van Utrecht en activiteiten ten behoeve van het aartsbisdom Utrecht (waaronder in het bijzonder die in verband staan met de kathedrale kerk van Utrecht) en draagt het mede verantwoorde-lijkheid voor het Oud-Katholiek Seminarie (de ambtsopleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland). Verder ondersteunt het Kapittel – voortvloeiend uit de band van het Aarts-bisdom met de landelijke kerk – de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Financiën

JAARREKENING METROPOLITAAN KAPITTEL 2020

EXPLOITATIEREKENINGEN

INKOMSTEN2021 WERKELIJK      2020 WERKELIJK      2021 BEGROTING    2022 BEGROTING2023
VOORLOPIGE BEGROTING
Huren/pacht  54.899     49.880           –    40.000 60.000
Obligatierente/rente 71.879     94.612       90.000    80.000 60.000?
Dividend 67.064     71.992       70.000    60.000 45.000?
Kosten beleggingen-/- 53.834-/-51.543 -/-  55.000     -/-55.000 -/- 55.000
Rente bankrekening-/- 2.101-/-   1.816 -/-    2.000-/-  2.000 -/- 2.000
Rente lening          –          – P.M.
Koersresultaat 599.972   482.067        95.000      50.000 50.000
Mutatie ‘De Dorpsmaten-/- 1.085-/-   2.438  -/-    2.000-/-   2.000 -/- 2.000
Opbrengsten  MK 1.267       3.220          –          –
Opbrengsten college           451          –          –
TOTAAL 738.061     646.425     196.000    171.000 156.000
    
UITGAVEN      2020 WERKELIJK     2021 BEGROTING    2022 BEGROTING2023 VOORLOPIGE BEGROTING
Fonds Kapittel 135.613    161.595   139.620 115.247 147.225
Fonds College 84.632      87.716     73.000   99.500 111.500
Fonds bisschopshuis 52.925      22.308     17.450     7.950 11.950
Fonds Mulder 5.141        5.141        5.141     5.141 5.141
TOTAAL 278.311    274.760   235. 211227.838 275.816
    
Incidentele bate 49.324
Afwaardering onroerend goed 400.000
EXPLOITATIERESULTAAT 109.074   371.665-/- 39.211 -/- 56.838     -/- 119.816
    
GIFT OKKN (niet ge-inde huur bisschopshuis) 5.248           224     7.860     8.017 8.196
Tegemoetkoming (huur bisschopshuis)       1.357        –       –
    
NETTO RESULTAAT 103.826   370.084-/-  47.071-/- 64.855   -/- 128.012

SPECIFICATIE  FONDS KAPITTEL

2021 WERKELIJK  2020 WERKELIJK      2021 BEGROTING    2022 BEGROTING2023 VOORLOPIGE BEGROTING
Kathedraal 13.615  23.264   40.000  32.500 32.500
Bisdom 77.958  66.165   23.000  22.000 31.000
Bestuurskosten pa binnenl, pa buitenl, reiskosten ABvU 13.910  28.933   41.500  41.075 31.025
Bankkosten 130        125         150        150 200
Projecten/ tekorten 30.000   43. 108   35.000   41.500 52.500
TOTAAL135.613 161.595 139.620  115.247 147.225

SPECIFICATIE FONDS COLLEGE

2021 WERKELIJK    2020 WERKELIJK2021 BEGROTING    2022 BEGROTING2023 VOORLOPIGE BEGROTING
Vaste kosten en onderhoud bezit 24.124 23.631  9.500 19.000 31.000
Opleiding en vorming 9.200 11.34528.000 35.000 30.000
Projecten/tekorten ondersteuning 51.308  50.74035.500 45.500 50.500
TOTAAL 84.632  85.716 73.000 99.500111.500

SPECIFICATIE  FONDS BISSCHOPSHUIS

2021 WERKELIJK  2020 WERKELIJK       2021 BEGROTING     2022 BEGROTING2023 VOORLOPIGE BEGROTING
Erfpacht 13.616  13.616           –          –
Belasting en verzekeringen 4.596    2.570      2.500     2.000 2.500
Onderhoud 24.187    2.901     11.500     4.500 7.500
Overige kosten 10.526    3.221       3.500     1.450 1.950
Achterstallige betalingen      –           –        –
TOTAAL 52.925  22.308       17.450      7.950 11.950

SPECIFICATIE  FONDS MULDER

2021 WERKELIJK  2020 WERKELIJK        2021  BEGROTING        2022  BEGROTING2023 VOORLOPIGE BEGROTING
Tegemoetkoming 5.141  5.141        5.141      5.141 5.141
Totaal 5.141  5.141        5.141      5.141 5.141