ANBI – Metropolitaan Kapittel

Naam: Metropolitaan Kapittel van Utrecht (van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland)
RSIN nummer:821751335 (858181071)
KvK nummer:70186839
Secretariaat a.i.:Mw. drs. L.M. van Straaten
Hooge Berkt 25
5571 TG BERGEIJK
Email:leonie.vanstraaten@okkn.nl
Arcariaat:Drs. L.E. Wijker
Molenstraat 48
2513 BL DEN HAAG
Email: leen.wijker@okkn.nl

Samenstelling kapittel

  • Mgr. B.Th. Wallet MA, aartsbisschop, voorzitter
  • Drs. W.B. van der Velde, deken
  • Mw. drs. L.M. van Straaten, secretaris
  • Drs. L.E. Wijker, arcarius
  • Mw. drs. M.J. Ridder, lid
  • Drs. L.C. Runhaar, lid
  • Drs. H.A. Schoon, lid

Beleidsplan

Het kapittel vergadert in principe minimaal tweemaal per jaar. Mochten extra vergaderingen nodig zijn worden deze gepland.
Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstellingen van MK

Het Metropolitaan Kapittel is het adviesorgaan van aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke kerk van Nederland. Het MK ondersteunt de aartsbisschop van Utrecht in zijn werk. Als de ABvU aftreedt neemt het MK het bestuur van het aartsbisdom over en bereidt zij de bisschopsverkiezing voor.

Het MK heeft de verantwoordelijkheid de financiële verplichtingen,die zij jaarlijks is aangegaan uit te voeren. De arcarius van het MK doet jaarlijks verslag van het financiële beheer aan het MK. De jaarrekening wordt opgemaakt door adviesbureau Guijt b.v. in Veenendaal. Het vermogen is in het beheer bij een vermogensbeheerder.

Missie en visie

Het Metropolitaan Kapittel ondersteunt in de eerste plaats het werk van de Aartsbisschop van Utrecht en activiteiten ten behoeve van het aartsbisdom Utrecht (waaronder in het bijzonder die in verband staan met de kathedrale kerk van Utrecht) en draagt het mede verantwoorde-lijkheid voor het Oud-Katholiek Seminarie (de ambtsopleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland). Verder ondersteunt het Kapittel – voortvloeiend uit de band van het Aarts-bisdom met de landelijke kerk – de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Financiën

JAARREKENING METROPOLITAAN KAPITTEL 2020

EXPLOITATIEREKENINGEN

INKOMSTEN      2020 WERKELIJK    2019 WERKELIJK      2021 BEGROTING    2022 BEGROTING
Huren/pacht     49.880      48.718           –    40.000
Obligatierente/rente     94.612    160.083        90.000    80.000
Dividend     71.992      82.358       70.000    60.000
Kosten beleggingen-/-51.543-/-  55.820 -/-  55.000     -/-55.000
Rente bankrekening-/-   1.816              93 -/-    2.000-/-  2.000
Rente lening               49         –          –
Koersresultaat   482.067    568.239        95.000      50.000
Mutatie ‘De Dorpsmaten-/-   2.438  -/-   1.892       -/-    2.000-/-   2.000
Opbrengsten  MK       3.220           820          –          –
Opbrengsten college           451      23.345          –          –
TOTAAL     646.425   825.993     196.000    171.000
     
UITGAVEN      2020 WERKELIJK     2019 WERKELIJK     2021 BEGROTING    2022 BEGROTING
Fonds Kapittel    161.595  174.384   139.620 115.247
Fonds College      87.716  115.967     73.000   99.500
Fonds bisschopshuis      22.308    38.694     17.450     7.950
Fonds Mulder        5.141      3.714        5.141     5.141
TOTAAL    274.760  332.759   235. 211227.838
     
RESULTAAT   371.665  493.234-/- 39.211 -/- 56.838      
     
GIFT OKKN (niet ge-inde huur bisschopshuis)           224      7.488     7.860     8.017
Tegemoetkoming (huur bisschopshuis)       1.357         –        –       –
     
NETTO RESULTAAT   370.084485.746-/-  47.071-/- 64.855  

SPECIFICATIE  FONDS KAPITTEL

  2020 WERKELIJK  2019 WERKELIJK      2021 BEGROTING    2022 BEGROTING
Kathedraal  23.264 45.657   40.000  32.500
Bisdom  66.165 35.226   23.000  22.000
Bestuurskosten pa binnenl, pa buitenl, reiskosten ABvU  28.933 40.071   41.500  41.075
Bankkosten        125        113         150        150
Projecten/ tekorten   43. 108  53.317   35.000   41.500
TOTAAL 161.595 174.384 139.620  115.247

SPECIFICATIE FONDS COLLEGE

    2020 WERKELIJK2019 WERKELIJK2021 BEGROTING    2022 BEGROTING
Vaste kosten en onderhoud bezit 23.631 37.364  9.500 19.000
Opleiding en vorming 11.345 26.33328.000 35.000
Projecten/tekorten ondersteuning  50.740 51.87035.500 45.500
TOTAAL  85.716115.967 73.000 99.500

SPECIFICATIE  FONDS BISSCHOPSHUIS

  2020 WERKELIJK   2019  WERKELIJK       2021 BEGROTING     2022 BEGROTING
Erfpacht  13.616 13.616           –          –
Belasting en verzekeringen    2.570    2.323      2.500     2.000
Onderhoud    2.901    5.926     11.500     4.500
Overige kosten    3.221     2.989       3.500     1.450
Achterstallige betalingen      –  13.840           –        –
TOTAAL  22.308  38. 694       17.450      7.950

SPECIFICATIE  FONDS MULDER

  2020 WERKELIJK 2019 WERKELIJK        2021  BEGROTING        2022  BEGROTING
Tegemoetkoming  5.141 3.714        5.141      5.141
Totaal  5.441 3.714        5.141      5.141