ANBI – Metropolitaan Kapittel

Naam: Metropolitaan Kapittel van Utrecht (van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland)
RSIN nummer:821751335 (858181071)
KvK nummer:70186839
Secretariaat:Mw. drs. J. Kolkman
Adolf van Nieuwenaarlaan 3/A
6824 AM Arnhem  
Email:joke.kolkman@okkn.nl
Arcariaat:Drs. L.E.Wijker
Molenstraat 48
2513 BL DEN HAAG
Email: leen.wijker@okkn.nl

Samenstelling kapittel

  • Mgr. B.Th. Wallet MA, aartsbisschop-elect, voorzitter
  • Drs. W.B. van der Velde, deken
  • Drs. J. Kolkman, secretaris
  • Drs. L.E. Wijker, arcarius
  • Drs. P. Brommet, lid
  • Drs. R.G.J. Bosma, lid
  • Drs. L.M. van Straaten, lid

Beleidsplan

Het kapittel vergadert in principe minimaal tweemaal per jaar. Mochten extra vergaderingen nodig zijn worden deze gepland.
Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstellingen van MK

Het Metropolitaan Kapittel is het adviesorgaan van aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke kerk van Nederland. Het MK ondersteunt de aartsbisschop van Utrecht in zijn werk. Als de ABvU aftreedt neemt het MK het bestuur van het aartsbisdom over en bereidt zij de bisschopsverkiezing voor.

Het MK heeft de verantwoordelijkheid de financiële verplichtingen,die zij jaarlijks is aangegaan uit te voeren. De arcarius van het MK doet jaarlijks verslag van het financiële beheer aan het MK. De jaarrekening wordt opgemaakt door adviesbureau Guijt b.v. in Veenendaal. Het vermogen is in het beheer bij een vermogensbeheerder.

Missie en visie

Het Metropolitaan Kapittel ondersteunt in de eerste plaats het werk van de Aartsbisschop van Utrecht en activiteiten ten behoeve van het aartsbisdom Utrecht (waaronder in het bijzonder die in verband staan met de kathedrale kerk van Utrecht) en draagt het mede verantwoorde-lijkheid voor het Oud-Katholiek Seminarie (de ambtsopleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland). Verder ondersteunt het Kapittel – voortvloeiend uit de band van het Aarts-bisdom met de landelijke kerk – de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Financiën

JAARREKENING METROPOLITAAN KAPITTEL 2019

EXPLOITATIEREKENING 2019

INKOMSTEN
Huren/pacht€   48.718,00
Resultaat beleggingen/rente€ 755.002,00
Mutatie  ‘De Dorpsmaten’-/- €     1.892,00
Overige opbrengsten fonds kapittel€        820,00
Overige opbrengsten fonds college€   23.345,00
TOTAAL€ 825.993, 00
UITGAVEN
Fonds kapittel€ 174.384,00
Fonds college€ 115.967,00
Fonds bisschopshuis€   38.694,00
Fonds Mulder€     3.714,00
TOTAAL€ 332.759,00
EXPLOITATIESALDO€ 493.234,00
Gift landelijke kerk(niet geïnde huur bisschopshuis)€     7.488,00
  
NETTO EXPLOITATIESALDO€ 485.746,00
SPECIFICATIE UITGAVEN
FONDS KAPITTEL
Kathedraal€ 45.657,00
Bisdom€ 35.226,00
Bestuurskosten  (o.a. PA binnenland en buiteland ABvU en reiskosten ABvU)  €40.071,00
Bankkosten€     113,00
Projecten/tekorten€ 53.317,00
€ 174.384,00
FONDS COLLEGE
Vaste kosten en onderhoud bezittingen€ 37.764,00
Opleiding en vorming€ 26.333,00
Projecten/ ondersteuning/tekorten€ 51.870,00
€ 115.967,00
FONDS BISSCHOPSHUIS
Erfpacht€ 13.616,00
Vaste lasten en onderhoud€ 11.238,00
Achterstallige betalingen€ 13.840,00
€    38.694,00
GIFT
Gift landelijke kerk( niet geïnde huur bisschopshuis)€      7.488,00
FONDS MULDER
Diaconale projecten€     3.714,00


CONCEPTBEGROTING METROPLITAAN KAPITTEL 2020

UITGAVEN 
  
FONDS KAPITTEL 
KATHEDRAAL 
1 Vieringen (o.a. epifanie, chrismamis, gebruik kathedraal) 
2 Internationale vieringen
3 Cultuur (koorschool, schola, ondersteuning cultuur, evensong)
€ 40.000,00
BISDOM 
Maartensviering, bisdomvergaderingen, Utrechts overleg, bisdomdag/avond, kosten belastingadviseur Guijt  € 23.000,00
BESTUURSKOSTEN  MK 
Kosten PA binnenland, PA buitenland ABvU, reiskosten ABvU,  kosten kapittelvergaderingen,€ 41.500,00
BANKKOSTEN€      120,00
PROJECTEN 
Projecten  en tekort landelijke kerk€  35.000,00
TOTAAL FONDS KAPITTEL€139.620,00
FONDS COLLEGE 
BELASTINGEN,VERZEKERINGEN ,ONDERHOUD EIGENDOMMEN 
Kosten roerende en onroerende eigendommen€ 9.500,00
OPLEIDING EN VORMING 
Bijdrage  Stichting OKS, vorming en projecten€ 63.500,00
TOTAAL FONDS COLLEGE€73.000,00
  
FONDS BISSCHOPSHUIS 
VASTE LASTEN 
Erfpacht  (ondersteuning landelijke kerk) 
Belastingen en overige kosten
€ 16.116,00
ONDERHOUD 
Onderhoud installaties en tuin Beveiliging€ 11.500,00
TELEFOON EN ENERGIE 
Telefoonkosten
Energie
€   2.700,00
ADMINISTRATIE EN BEVEILIGING 
Beveiliging 
Administratie
€      750,00
TOTAAL FONDS BISSCHOPSHUIS€  31.066,00
  
ONDERSTEUNING LANDELIJKE KERK 
Niet geïnde huur bisschopshuis€    7.860,00
  
FONDS MULDER 
Diaconale projecten€     5141,00
TOTAAL FONDS MULDER€     5141,00
UITGAVEN 
Fonds Kapittel€ 139.620,00
Fonds College€   73.000,00
Fonds Bisschopshuis€   31.066,00
Niet geïnde huur bisschopshuis€     7.860,00
Fonds Mulder€      5141,00
Uitgaven€ 256.687,00
  
INKOMSTEN 
Huur onroerend goed€   48.000,00
Pacht land Nordstrand€   20.000,00
Geschatte inkomsten dividend en rente€ 150.000,00
Inkomsten€ 218.000,00