Organisatie

Net zoals elke groep mensen die samen iets onderneemt, heeft ook de kerk een organisatie nodig om te kunnen functioneren. Die organisatie is geen doel op zichzelf, maar houdt verband met het wezen van de kerk als dankzeggende gemeenschap van gelovigen. Wie in de kerk een functie bekleedt, doet dat uit dankbaarheid aan God.

Kerkprovincie

Oud-katholieken hebben hun kerk altijd beschouwd als de continue voortzetting van de kerkprovincie die in 1559 door paus Paulus IV en koning Filips II werd …

Lees meer

Bestuur

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is naar Nederlands recht een landelijk georganiseerd kerkgenootschap. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw besloten de bisschoppen hun gezamenlijke …

Lees meer

Synodes

Provinciale Synode Gewoonlijk jaarlijks komen alle geestelijken één dag, de donderdag voor Pinksteren, in deze ambtelijke vergadering samen. Het voorzitterschap ligt bij de aartsbisschop van …

Lees meer

Aartsbisdom Utrecht

Rond de bisschopszetel van St.-Willibrord werd in 1559 de kerkprovincie Utrecht opgericht, waarvan naast het bisdom Utrecht ook de bisdommen Haarlem, Groningen, Leeuwarden, Middelburg en …

Lees meer

Bisdom Haarlem

Het bisdom Haarlem omvat sinds de oprichting in het jaar 1559 het gebied van de provincie Noord-Holland min het Gooi, maar sinds kort mét Mijdrecht. …

Lees meer

Bisschoppelijk Bureau

Het Bisschoppelijk Bureau gevestigd in Amersfoort is het zenuwcentrum van de kerk. Alle lijnen van de organisatie komen daar samen, het landelijke beleid wordt er …

Lees meer

Veilige kerk

De Oud-Katholieke Kerk wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen samenkomen om hun geloof gestalte te geven waarbij zij er op mogen vertrouwen …

Lees meer

Financieel

Ook binnen kerken spelen financiën een rol van belang. Er zijn middelen nodig voor oecumenisch, internationaal en diaconaal werk, voor het in stand houden van …

Lees meer

Statuten en reglementen

Iedere organisatie heeft ‘spelregels’ nodig. De Oud-Katholieke Kerk heeft deze vastgelegd in het statuut en in een aantal reglementen. De belangrijkste hiervan vindt u op …

Lees meer

Oud-Katholieke Media

Ook voor kerken speelt communicatie een grote rol. Digitale communicatie heeft met de coronacrisis een extra impuls gekregen. Omdat de wekelijkse eredienst in de plaatselijke …

Lees meer

Privacy

De Oud-Katholieke Kerk gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar leden en gastleden. Wij leggen alleen die gegevens vast die nodig zijn om samen …

Lees meer

Contactgegevens

Contactgegevens van de landelijke organisatie.

Lees meer