Net zoals elke groep mensen die samen iets onderneemt, heeft ook de kerk een organisatie nodig om te kunnen functioneren. Die organisatie is geen doel op zichzelf, maar houdt verband met het wezen van de kerk als dankzeggende gemeenschap van gelovigen. Wie in de kerk een functie bekleedt, doet dat uit dankbaarheid aan God.

Kerkprovincie

Oud-katholieken hebben hun kerk altijd beschouwd als de continue voortzetting van de kerkprovincie die in 1559 door paus Paulus IV en koning Filips II werd …

Lees meer

Synode

Alle mensen die gedoopt en gevormd zijn vormen samen de kerk. Ze vieren en bidden samen en ze komen ook samen om, vanuit dat gebed, …

Lees meer

Bestuur

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is naar Nederlands recht een landelijk georganiseerd kerkgenootschap. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw besloten de bisschoppen hun gezamenlijke …

Lees meer

Aartsbisdom Utrecht

Rond de bisschopszetel van St.-Willibrord werd in 1559 de kerkprovincie Utrecht opgericht, waarvan naast het bisdom Utrecht ook de bisdommen Haarlem, Groningen, Leeuwarden, Middelburg en …

Lees meer

Bisdom Haarlem

Het bisdom Haarlem omvat sinds de oprichting in het jaar 1559 het gebied van de provincie Noord-Holland min het Gooi, maar sinds kort mét Mijdrecht. …

Lees meer

Unie van Utrecht

Unie van Utrecht De oud-katholieke kerken van Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en Polen vormen samen de Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken. Het is …

Lees meer

Veilige kerk

De Oud-Katholieke Kerk wil een veilige kerk zijn. Helaas is in het verleden gebleken dat misbruik ook in onze kerk voorkomt. Daarom is er een aantal handreikingen ontwikkeld om een veilige kerk te bevorderen.

Lees meer

Statuten en reglementen

Iedere organisatie heeft ‘spelregels’ nodig. De Oud-Katholieke Kerk heeft deze vastgelegd in het statuut en in een aantal reglementen. De belangrijkste hiervan vindt u op …

Lees meer

Financieel en ANBI

Ook binnen kerken spelen financiën een rol van belang. Er zijn middelen nodig voor oecumenisch, internationaal en diaconaal werk, voor het in stand houden van …

Lees meer

Media archief

De Oud-Katholiek Het magazine De Oud-Katholiek bestond sinds 1885 en was een uitgave van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het laatste nummer in magazine vorm …

Lees meer