Angela Berlis Bijzonder Hoogleraar

Per 1 januari 2006 heeft het Curatorium van het Oud-Katholiek Seminarie dr.A.K.H.Berlis benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de (sub)faculteit Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. De leeropdracht omvat oude katholieke kerkstructuren, tevens inhoudende de geschiedenis en de leerstellingen van de Oud-Katholieke Kerken.

Toen het Oud-Katholiek Seminarie zijn kerkelijke opleiding vestigde aan de Universiteit Utrecht is het Curatorium in 1974 bij Koninklijk Besluit bevoegd verklaard deze bijzondere leerstoel te vestigen. De leerstoel is toen bekleed door prof.dr.J.Visser, die in 1997 opgevolgd werd door prof.dr.J.J.Hallebeek. Laatstgenoemde heeft in die periode onderwijs gegeven aan de studenten van het Seminarie, maar ook aan de studenten van de faculteit. Tevens heeft hij bijgedragen aan het onderzoek van de faculteit, met name in de disciplinegroep kerkgeschiedenis, en een aantal buitenpromovendi begeleid.In 1999 werd Hallebeek benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat het niet altijd goed mogelijk was de twee functies te combineren, hetgeen hem noodzaakte ontslag te vragen als bijzonder hoogleraar vanwege het Seminarie. Hallebeek zal wel aan het Seminarie verbonden blijven als docent kerkelijk recht. 

Dr.Berlis doceert sinds september 2000 pastoraat en gemeenteopbouw aan het Seminarie en is sinds september 2002 tevens rector. Daarnaast is zij als post-doc-onderzoeker verbonden aan de Theologische Faculteit Tilburg waar zij kerkhistorisch onderzoek doet naar Priesters, pastoorsvrouwen, pastoorsgezinnen. De opheffing van het verplichte celibaat in

twee oud-katholieke kerken en de doorwerking hiervan op de identiteit van het oud-katholicisme.

Dr.Berlis studeerde theologie in Bonn en Utrecht. Zij werd in 1988 in Essen (Duitsland) tot diaken gewijd en in 1996 in Konstanz (Duitsland) tot priester. In 1998 promoveerde dr.Berlis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op de dissertatie

Frauen im Prozess der Kirchwerdung. Eine historisch-theologische Studie zur Anfangsphase des deutschen Altkatholizismus (1850-1890).

Zij nam en neemt deel aan diverse onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland. De positie en de geschiedenis van vrouwen zijn voor Berlis steeds een belangrijk thema.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 januari 2006