Poolse kerk hield synode

Op 18 juni 2013 vond een zitting plaats van de Synode van de Pools-Katholieke Kerk in Konstancin bij Warschau. Namens de Internationale Bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht woonden Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem (Nederland) en Georg Blase, pastoor in Dettighofen (Duitsland), de Synode bij.

Het was al weer vijf jaar geleden, dat de laatste Synode werd gehouden en dit keer was de bedoeling dat er bisschoppen gekozen zouden worden de bisdommen Wroclaw en Krakau. De zitting werd geopend met een korte gebedsdienst en een gezang, waarna de gasten werden begroet. Namens de Pools-Katholieke Nationale Kerk in de Verenigde Staten en Canada (PNCC) waren de eerste bisschop Anthony Mikowsky, de bisschop van het oostelijke bisdom Paul Sobiechowski en Gregory Mludzik, pastoor in Wallington (NJ), aanwezig. Bisschop Mikowsky stelde de Synode gerust, dat de PNCC geen activiteiten ontplooide om parochies uit de Poolse kerk los te weken en over te nemen, omdat zij de Pools-Katholieke Kerk als haar zusterkerk in Polen beschouwt. Wel wilde ze zich inzetten om de eenheid binnen de kerk te bevorderen en de banden die de Pools-Katholieke Kerk met de PNCC – die in 2003 de Unie van Utrecht verliet – voort te zetten.
Hierna bracht bisschop Dirk Jan Schoon de groeten namens de kerken van de Unie van Utrecht en haar voorzitter, aartsbisschop Joris Vercammen, over. Hij verzekerde de Poolse kerk, dat juist de synodale ordening van een kerk uitdrukking geeft aan de katholiciteit van de kerk zoals de oud-katholieke traditie die ziet. Hij wenste de Synode de bijstand van Gods heilige Geest toe.
Na verslagen van de activiteiten in de drie bisdommen stelde de Synodaalraad bij monde van zijn voorzitter, eerste bisschop Wiktor Wysoczanski, twee kandidaten voor. Voor het bisdom Wroclaw betrof dit Stanislaw Bosy, pastoor in Szszecin (Stettin), en voor het bisdom Krakau Antoni Norman, pastoor in Czestochowa. Bij de stemming bleken beide kandidaten echter niet de vereiste tweederde meerderheid te behalen.

Bisschop Wysoczanski werd vervolgens herkozen als eerste bisschop en hij kreeg onder applaus van de aanwezigen bloemen overhandigd. Hierna volgden nog enkele kleinere agendapunten en werd de Synode afgesloten met gebed en gezang.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 juli 2013