Dubbele priesterwijding in Utrecht

Afgelopen zaterdag 21 januari werden diaken Jutta Eilander-van Maaren en diaken Leonie van Straaten tot priester gewijd in de kathedrale kerk van Ste. Gertrudis in Utrecht. Beiden zijn het afgelopen jaar als diaken werkzaam geweest in de parochie Utrecht resp. Eindhoven en vanuit die parochies waren dan ook velen aanwezig om hun verbondenheid met Jutta en Leonie tot uitdrukking te brengen. Verder waren veel collega’s van de nieuwe priesters naar Utrecht gekomen om de wijdelingen mede de handen op te leggen. De gasten uit de oecumene waren ingegaan op de uitnodiging om plaats te nemen bij onze geestelijkheid op het priesterkoor. Natuurlijk namen zij geen deel aan de handoplegging, maar ze maakten met hun uitdrukkelijke aanwezigheid wel duidelijk dat een priester niet alleen voor een (oud-katholiek) bisdom gewijd wordt maar voor de hele kerk. Zij kregen overigens een bijzondere plaats bij de vredegroet en op die wijze ook de kans de nieuw-gewijden ‘in de oecumene’ te verwelkomen.
Voorafgaand aan de daadwerkelijke wijding werden beide kandidaten bij de bisschop aanbevolen voor de priesterwijding. Leonie door deken Wietse v.d. Velde die namens het Oud-Katholiek Seminarie sprak en door kerkmeester Feli Platzer, namens de parochie en het kerkbestuur van Eindhoven. Jutta door pastoor Mattijs Ploeger, rector van het Oud-Katholiek Seminarie, en door kerkmeester Han de Rijk namens de parochie en het kerkbestuur van Utrecht.
Na afloop van de feestelijke eucharistieviering was er alle tijd om de nieuwe priesters geluk te wensen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 januari 2017