17de bijeenkomst van de Anglican Consultative Council

Van 28 april tot en met 5 mei 2019 werd de 17de bijeenkomst van de Anglican Consultative Council gehouden, een van de vier zogenaamde instruments of communion die de anglicaanse kerken wereldwijd met elkaar verbonden houden. Vertegenwoordigers van 37 van de 40 kerkprovincies van de Anglican Communion waren in een luxueus hotel in Hong Kong bijeen, waar ze de overweldigende gastvrijheid genoten van de drie bisdommen van de anglicaanse kerkprovincie van Hong Kong, de Hong Kong Sheng Kung Hui. Als vertegenwoordiger van de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht woonde ondergetekende de Council als ecumenical guest bij.

Het programma had als thema Equipping God’s People: going deeper in intentional discipleship. Dit thema sloot aan op de vorige bijeenkomst, in 2016 in Lusaka, Zambia. Daar had men met dit thema geprobeerd om de onenigheid die tot een splitsing van de anglicaanse gemeenschap dreigde te leiden te overstijgen door een concentratie op wat de anglicanen bindt. Intentional discipleship duidt op het streven van christenen om vanuit een dieper beleefde band met Jezus hem na te volgen in ministry en aldus het christelijke geloof uit te dragen in de wereld. Tijdens de bijeenkomst in Hong Kong waren er videoclips te zien van anglicanen die over hun Jesus shaped life in een Jesus shaped world getuigden.

De conferentie als geheel werd op zondag 28 april in de kathedrale kerk van Hong Kong van St. James geopend met een dienst waarin de primaat van de kerkprovincie, aartsbisschop Paul Kwong, voorging en de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, preekte. Op 5 mei werd de bijeenkomst afgesloten met dezelfde voorgangers maar in gewisselde positie. Elke dag was er in het hotel waar ook de sessies plaatsvonden ochtendgebed en aansluitend een half uur bijbelstudie over het verhaal van de Emmaüsgangers. Rond het middaguur vierden we de eucharistie, laat in de middag was er avondgebed en ’s avonds werden de completen gebeden. Ook tijdens de plenaire sessies werden de besprekingen veelvuldig onderbroken om voor of met elkaar te bidden. Op donderdag 2 mei bezochten de afgevaardigden intentional discipleship in practice en op 5 mei werden ze naar parochies gebracht om daar de reguliere zondagse eredienst met de parochianen te vieren.

Het programma bestond zoals gebruikelijk uit verslaggeving van het algemene bestuur van de Anglican Communion over de agfelopen peiorde, van de algemeen secretaris van de Communion, en van vele verschillende project- en werkgroepen, netwerken en initiatieven op uiteenlopende terreinen. De onderwerpen die de meeste indruk op mij maakten waren het internationale netwerk van vrouwen, Women in Church and Society, en het project Living in Love and Faith, dat de Kerk van Engeland is gestart. Met dit laatste wordt op verschillende maar steeds zorgvuldige en deskundige wijze nagedacht over complexe vraagstukken rond seksualiteit, menselijke relaties, huwelijk en gender. Daaraan voorafgaand ging nog een presentatie van de richtlijnen ten aanzien van een safe church, waarin uiteenlopende vormen van misbruik zoveel mogelijk voorkomen worden en, als ze onverhoopt toch voorkomen, op een voor slachtoffers zo goed mogelijke wijze behandeld moeten worden. Alle aanwezige kerkprovincies van de AC toonden zich uiterst betrokken bij dit onderwerp en lieten dat ook duidelijk merken.

De oecumene kwam slechts zijdelings aan bod. Er waren voortgangsberichten van de verschillende dialoogcommissie en ook het rapport van Anglican – Old Catholic International Co-ordinating Council, de permamente raad van overleg van anglicanen en oud-katholieken, met name in Europe. Van deze raad was het mandaat verlopen en moest er instemming van de AC worden verkregen voor een nieuwe ronde van overleg. Die algemene instemming kwam er, maar zonder enig enthousiasme of zonder dat ook maar iemand een vraag over het rapport stelde. Oecumene blijkt niet hoog op de agenda van de ACC te staan, hetgeen ook duidelijk bleek uit andere verslagen. Voor de oecumene-medewerker van de buro van de Anglican Communion, kanunnik dr. John Gibaut was dit wel een treurige afsluiting van zijn carrière, want hij heeft een baan geaccepteerd aan een universiteit in zijn geboorteland Canada. Hij is overigens niet de enige die het buro verlaat, want ook de communicatiemederwerk Adrian Butler nam zijn ontslag en dr. Terry Robinson, die de afgelopen tien jaar met veel succes het eerder genoemde vrouwenproject opzette en leidde, moet vanwege familieomstandigheden afscheid nemen. Hun opvolgers waren tijdens de bijeenkomst nog niet bekend.

 

Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 mei 2019