Herderlijke boodschap naar aanleiding van de tweede lockdown

Zusters en broeders,

De ingrijpende lockdown die de minister-president gisteren afkondigde en die vandaag is ingegaan dwingt ons tot bezinning op de consequenties hiervan voor de kerken. De vraag is niet óf we tijdens de lockdown geloofwaardig samen kerk kunnen zijn, maar hoe.

Hoewel de regering de kerken niet kan dwingen hun deuren te sluiten, houden wij vast aan ons eerder ingenomen standpunt dat wij de overheidsmaatregelen zoveel mogelijk volgen, uit solidariteit met de zorg en de gehele samenleving. Met pijn in het hart nemen we daarom het besluit om vanaf heden tot en met dinsdag 19 januari 2021 onze kerkgebouwen te sluiten voor kerkdiensten en alle overige activiteiten.

De leden van onze kerk en allen die zich met ons verbonden weten roepen wij op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit betekent natuurlijk niet dat daarmee ons kerkelijke leven in deze vijf weken stil komt te liggen. In veel parochies zijn aangepaste en nieuwe vormen van kerkelijk leven al sinds de eerste lockdown in maart in ontwikkeling. Zo worden er nu meer dan in andere jaren en op verschillende wijzen kerstgroeten gedeeld, worden er online gespreksgroepen georganiseerd, wordt er samen online gebeden en geborreld, en dat terwijl inzamelingen voor de voedselbanken niet stoppen. Voor de organisatie van al deze pastorale en diaconale zorg zijn we onze pastoors, kerkbesturen en vrijwilligers enorm dankbaar.

De vieringen van de vierde Advent tot en met tweede zondag van Epifanie gaan door in de livestream. De kerkdiensten zullen vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube worden uitgezonden. We roepen kerkbesturen en pastores op hun gemeenteleden op deze mogelijkheid te wijzen zodat we een vierende gemeenschap blijven.

We realiseren ons goed dat deze nieuwe lockdown al bestaande gevoelens van eenzaamheid en teleurstelling nog verder kan versterken. Het is goed om de energie die in de voorbereidingen voor de kerstvieringen is gestoken niet los te laten, maar in te zetten voor wat wél mogelijk is. We hopen dat u manieren met elkaar vindt om er voor elkaar te zijn, met name voor hen die in deze tijd extra aandacht nodig hebben.

De overheid heeft buurthuizen de gelegenheid gegeven geopend te blijven voor hulp aan kwetsbaren. Wij kunnen ons voorstellen dat ook in sommige parochies de behoefte én de mogelijkheid bestaat om vanwege soortgelijke redenen de kerk open te stellen. Met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen kan men dan een kaarsje branden, in stilte mediteren bij de kerststal of een pastoor spreken.

Het feest gaat door! Met Kerstmis vieren we dat we in de donkerheid van onze wereld ook het geheim van het licht mogen kennen in de geboorte van Jezus Christus. De Heer God komt ons tegemoet in de zwakheid van een mens als wij, in alle beperkingen van een stal. God deelt ons bestaan, en geeft ons deel aan zijn leven. We bidden dat de Heer ons duister verlicht door de vreugde om de geboorte van Hem, die alle duisternis overwint:

de duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Utrecht/Amsterdam 15 december 2020

Bernd Wallet, aartsbisschop van Utrecht
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem