Verslag Provinciale Synode 2024

Elk jaar op de donderdag voor Pinksteren komen de pastores van onze kerk bij elkaar voor een vergadering samen met de bisschoppen. Met een mooie uitdrukking: de Provinciale Synode van de Geestelijkheid, afgekort de PS.

De PS biedt ruimte aan de bisschoppen om de pastores bij te praten over ontwikkelingen in onze kerk op plaatselijk, landelijk en internationaal niveau. In hun verslag behandelen de bisschoppen talloze onderwerpen zoals het parochieleven, bestuurs- en personeelszaken, en oecumenische relaties op nationaal en internationaal niveau. Over sommige van deze zaken worden slechts korte mededelingen gedaan, terwijl andere onderwerpen uitgebreider worden besproken.

Mar Thoma Kerk

Zo werden de pastores dit jaar wat uitgebreider bijgepraat over de pas overeengekomen intercommunie met de Mar Thomakerk in India. Diaken Michael van den Bergh gaf ons een verslag van de reis die de Aartsbisschop van Utrecht maakte, vergezeld door onder andere Peter Ben Smit. We kregen een beeld van een bijzonder kerkgenootschap met zowel een sterke liturgische als charismatische traditie. Een kerk die zich inzet voor haar omgeving in tal van diaconale projecten en daarmee een grote betrokkenheid toont bij de problemen en moeilijkheden in de samenleving van India.

Nieuwe catecheseles op basis van Schat Zoeken

Pastoor Erna Peijnenburg informeerde ons over een nieuwe serie catecheselessen die zij samen met priester Jutta Eilander heeft samengesteld en die beschikbaar is voor alle parochies. Het betreft een basiscatechese waarin kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen leren over geloof, Bijbel en kerk. De pastores waren zichtbaar enthousiast over het gepresenteerde materiaal. Dat gold ook voor de kinderkerkmethode ‘Schat Zoeken’, die op de PS werd gepresenteerd door de schrijvers Eva Meeusen en Gesinke Veerman. Samen werken zij al jaren als kinderkerkleiders in de parochie Leiden. Het bestaande materiaal bleek niet altijd even goed bruikbaar, dus hebben ze ervoor gekozen zelf materiaal samen te stellen. Materiaal dat gebruikt kan worden voor kinderkerk, maar ook door pastores, catechisten, ouders en grootouders. Het mooie materiaal kan door iedereen besteld worden via www.bravenewbooks.nl/schat_zoeken.

Pastoorsprofiel

Ook het door het Collegiaal Bestuur opgestelde “pastoorsprofiel” werd voor een laatste maal op de PS besproken. Dit toont aan dat de PS niet alleen dient om informatie uit te wisselen, maar ook pastores de gelegenheid geeft hun mening te delen en gezamenlijk de bisschoppen te adviseren bij hun beleid. Aan het pastoorsprofiel is enkele jaren gewerkt, waarbij de pastores, onder andere op de PS, de gelegenheid kregen om kritische vragen te stellen en wijzigingsvoorstellen te doen. Zo heeft de PS eraan bijgedragen dat in dit document helder wordt weergegeven wat er van pastores verwacht en gehoopt wordt en wat zij nodig hebben om aan die verwachtingen te kunnen voldoen. Dit zorgt er niet alleen voor dat het uiteindelijke document correct is, maar ook dat pastores zich betrokken voelen bij de inhoud ervan.

Gezellige afsluiting

Na deze en andere onderwerpen een dag lang besproken te hebben, onderbroken door het gezamenlijk vieren van de eucharistie, werd de dag traditioneel afgesloten in Alticollense met een drankje gevolgd door een diner. Tijdens dit diner worden alle pastores die een jubileum te vieren hebben in het zonnetje gezet met een praatje en een presentje. Het diner biedt na de zakelijke besprekingen van de dag gelegenheid om persoonlijker en informeler bij te praten. Het diner vormde daarom ook dit jaar weer een mooie en gezellige afsluiting van de Provinciale Synode; het bleef nog lang onrustig in Amersfoort.

Foto’s: Rudolf Scheltinga