Bond sterk in het vormingswerk

De Bond van Oud-Katholieke Vrouwen slaagt er nog steeds in een jaarprogramma aan te bieden met succesvolle activiteiten en is daarmee nog springlevend. Zo blijkt uit het jaarverslag, dat dinsdag 9 mei a.s. op de agenda staat van de Jaarvergadering te IJmuiden.
Naast een succesvolle jaaractie voor India wordt melding gemaakt van de twee series ontmoetingsdagen in het klooster te Wahlwiller, het voorjaarskamp en de zogeheten Novadagen (een dagprogramma met een cultureel-historisch of religieus tintje).
Daarnaast draait al jaren de oecumenische groep Vrouw en Geloof, die een aantal malen per jaar bijeen komt, en verschijnt elf maal per jaar het blad Ons Contact.

In de parochies is nog een zevental actieve vrouwenverenigingen te vinden. De Bond heeft al jaren geleden de omslag gemaakt dat ook individuele personen lid kunnen zijn van de Bond. De Bond heeft een duidelijke plaats in de kerk met name op het terrein van de vorming.

In 2007 bestaat de Bond 80 jaar en de voorbereiding voor dit lustrum, dat in Hilversum gevierd gaat worden, is al gestart.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau 5 mei 2006.