Bond maakt zch op voor lustrum

Voor de tachtigste maal trekken op dinsdag 8 mei a.s. vrouwen uit alle hoeken van Nederland op naar de jaarvergadering van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland.
Om 10.30 uur precies begint de vergadering in het zalencentrum De Akker te Hilversum en klinkt zelfs het Bondslied.
Aan de orde komen o.a. de jaarverslagen van de activiteiten van de bond zelf en van de nog actieve afdelingen in de parochies, de jaaractie bestemd voor de allerarmsten in Haïti en bestuursverkiezingen. Zowel de voorzitter, mw.W.E.Keman, als de penningmeester, mw.M.L.Nijman-Smits, treden af. De agenda vermeldt slechts 1 nieuwe kandidaat, maar hopelijk zijn er meer gegadigden gevonden.
Dan is het tijd voor felicitaties en de lunch, waarna het middagprogramme volgt, dat door de verhalenman Kees Posthumus wordt ingevuld. De dag wordt om 17.00 uur in de kerk besloten met een viering, waaraan vier vrouwelijke ambtsdragers, een vrouwelijke lector èn een vrouwelijke organist meewerken.
De geplande jubileumuitgave zal nog even moeten wachten, de verwachting is dat het boekje over 80 jaar Vrouwenbond rond de echte verjaardag, 29 september, zal verschijnen.

Het is opmerkelijk dat de Vrouwenbond, dankzij vernieuwende initiatievenHet bondsbestuur zoals Ontmoetingsdagen, Nova-dagen, Voorjaarskampen e.d. heeft kunnen overleven; sterker nog: vitaal is gebleven en nog steeds haar rol kan spelen in de kerk op het terrein van vorming, diaconaat en de versterking van de onderlinge band.
Een gelukwens is op zijn plaats.

Zie ook de website van de Bond.                             

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 mei 2007