Synode bespreekt beleidsnotities

De synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland komt op zaterdag 12 mei a.s. voor een extra zitting bijeen in het Conferentiecentrum O.L.V. ter Eem te Amersfoort om zich te buigen over de eerste beleidsnotities van het Collegiaal Bestuur.
Tijdens de najaarssynode van 2006 presenteerde het bestuur een Raamnota Geloven in groei met daarbij de toezegging voor een aantal deelgebieden nog een aparte beleidsnotitie uit te brengen.
Zaterdag a.s. staan de volgende notities op de agenda:

  • het Personeelsbeleidsplan, met beschrijving van functies, taakomschrijvingen, opleidingseisen, functioneren en arbeidsvoorwaarden;
  • Pro forma, een notities over de (betaalde) formatie voor de jaren 2008 t/m 2010 en de formatie daarna bij een krimp- of groeiscenario. Het bestuur kiest er voor de komende jaren nog voor de pastorale formatie op een bijna gelijk niveau te houden, maar zonder groei is dat na 2010 niet meer mogelijk. Ook de Oud-Katholieke Kerk heeft te maken met een ledenverlies ondanks de nodige toetredingen;
  • Communicatieplan: waarin voorstellen worden gedaan voor de organisatie van de interne en externe publiciteit. Een van de plannen is de restyling naar vorm en inhoud van het blad “de Oud-Katholiek” en het voortaan op iedere oud-katholieke deurmat (gratis) te laten landen. Er wordt ook een voorstel gedaan een promotie DvD over de kerk te laten maken.
  • de Jeugd is het onderwerp van de vierde notitie, daarin wordt kort het beleid m.b.t. de catechese, de kinderkerk en het jongerenpastoraat beschreven.

Het presidium van de synode heeft gekozen voor een wat andere werkwijze, de verschillende notities worden in groepen besproken waarna rapportage in het plenum. Aan het einde van de dag zal het Collegiaal Bestuur vernemen of het huiswerk goed gedaan is en of het voorgestelde beleid uitgevoerd kan worden.
In november komen de andere notities, o.a. over Vorming en Toerusting, de organisatie en de financiën aan bod. Een intensief jaar voor de leden van de synode.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 mei 2007