Pak papier voldoende om ongerustheid weg te nemen?

 

Het Collegiaal Bestuur heeft dit jaar zijn werk gedaan: in de agenda van de synode, die morgen in Hilversum voor de traditionele novemberzitting bijeen komt, zit een viertal beleidsnotities van het bestuur.
Over Vorming en Toerusting (zie bericht van 9 november) maar ook over het Vrijwiligersbeleid, de interne organisatie en de financiën.
Met de nota’s heeft het bestuur het raamwerk ingevuld, dat vorig jaar ter synode werd gepresenteerd: Uitzicht op groei.

Financiën
In de nota Financiën legt de Thesaurier (de opperpenningmeester) de vinger op de zwakke plek: de inkomsten blijven achter bij de uitgaven. Met een aantal concrete maatregelen hoopt hij de inkomsten op te krikken. Daaronder ook handreikingen aan parochies, die worstelen met de financiële administratie, het beheer van onroerend goed en (in gunstige gevallen) het vermogensbeheer. De krachten en de mogelijkheden bundelen is het credo.
Dat een nota over de Financiën geen overbodige luxe is laat ook de raming voor de volgende jaren zien. Aangezien het bestuur ervoor gekozen heeft de betaalde formatie in pastoraat, bestuur en opleiding voor de jaren 2008 t/m 2010 te handhaven op het bestaand niveau en de synode daarmee heeft ingestemd, lopen de tekorten wel snel op tot anderhalve ton per jaar.
Tenzij, tenzij alle inspanningen om voorwaarden te scheppen voor groei ook echt wat opleveren. Meer mensen, grotere betrokkenheid en dus ook meer geld.  Maar dat betekent vanaf nu wel alle hens aan dek in de parochies.

Naamswijziging
Een dikke agenda is aardig, maar ook een klus voor de voorzitter. Hij moet ook nog zorgen de verkiezing van een nieuwe vertegenwoordiger namens de synode in het bestuur in goede banen te leiden en de behandeling van het ingediende voorstel tot naamswijziging van de kerk. Om de zoveel jaren komt de discussie over de naam Oud-Katholiek weer boven. Voor de één oubollig, voor de ander een uitdaging om nu eens precies uit te leggen dat onze kerk best progressief is in tal van zaken. Jammer genoeg zullen er morgen niet veel alternatieven over de tafel gaan, want het voorstel spreekt alleen nog van het instellen van een commissie, die de vraag gaat onderzoeken.

Adventsboekje
Ter synode wordt ook weer de inmiddels vertrouwde meditatieve bijdrage voor de Advent van de bisschoppen gepresenteerd, ditmaal weer in een ander jasje. Helaas zal de bisschop van Haarlem zelf wegens gezondheidsredenen verstek moeten laten gaan.

Een interessant dagje morgen.
Beknopte agenda voor de 79e zitting.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 november 2007