Wie denkt er bij ANWB nog aan wielrijders?

Met deze retorische vraag kwam er pardoes een eind aan de discussie over de naamgeving van de kerk. Met een meerderheid van 59 tegen 46 stemmen en 3 onthoudingen werd het voorstel, dat alleen nog maar de instelling van een studiecommissie op het oog had, door de synode verworpen. De synode was bijeen in Hilversum op 20 november. Om de paar jaar laait de discussie op: is oud-katholieke kerk nu wel of geen goede naam? We zullen het ermee moeten doen, want de voorzitter merkte wel op voorlopig dergelijke voorstellen niet op de agenda te zullen plaatsen. De uitdaging blijft: laat maar zien en horen waar je kerk voor staat.

Op naar groei
De vraag naar waar de kerk voor staat, had het Collegiaal Bestuur blijkbaar wel goed beantwoord. Tot veler verbazing werden de vier beleidsnotities zonder veel discussie met algemene stemmen aanvaard. Blijft uw verslaggever zitten met de vraag of dat nu aan kwaliteit van de notities ligt of dat de synode de lawine van beleidsnotities een beetje zat is en nu echt aan het werk wil. De uitkomsten van het Breed Beraad zijn nu in ieder geval vertaald in beleid en de Raamnota biedt uitzicht op groei. Daar had de voorzitter ook op ingespeeld: iedere parochie kreeg een mooie conifeer mee naar huis met de oproep die volgend jaar een stuk langer weer mee terug te brengen.

ZeemanspastoraatJan van Handenhoven
Waar echt groei in zit is het zeemanspastoraat, zo wist rector Jan van Handenhoven met verve te vertellen. De toch niet zo groot van stuk zijnde pastor zag je als het ware langs de boeg van de zeereuzen omhoog klimmen in Vlissingen, vergezeld van een grote schare vrijwilligers. Door een unieke samenwerking tussen de internationale Anglicaanse organisatie voor Seafarers, de vestiging van de Mission in Vlissingen en de Oud-Katholieke Kerk, kon een pastorale plaats worden gecreëerd, die door de Oud-Katholieke Kerk kan worden vervuld. De officiële ondertekening van alle overeenkomsten zal vrijdag 23 november a.s. op feestelijke wijze plaats vinden.

Kiezen
Mariska DonkerEr viel ook weer te kiezen: voor de vacant komende plaats in het Collegiaal Bestuur (de vertegenwoordiger namens de synode) hadden zich twee kandidaten gemeld. Na de bestudering van de nadere profielschets, die door de beide kandidaten was ingevuld, gaf de synode de voorkeur aan mw.Mariska Donker uit IJmuiden boven de heer Laurens de Reus uit Losser. De uitslag was 53 tegen 26 stemmen. Veel tijd om treuren was er niet voor de heer de Reus, na afloop van de zitting werd hij al weer gestrikt voor een andere functie, nl. de Financiële Raad. Van die raad nam de heer Wim Roobol na twintig jaar afscheid en dat werd wel even gememoreerd.

Financieel
Bij de behandeling van het financieel jaarverslag over 2006 en de begroting 2008 had de Thesaurier ook niet veel problemen. De synode heeft blijkbaar goede moed en kan leven met een stevig tekort in de komende jaren. Er was maar één parochie, die dat geen gezond beleid vond en dan ook tegenstemde.
Het zal er nu de komende twee jaar op aan komen om echt in groei en bloei te schieten.

Er was zelfs zoveel tijd over dat mw. Corina Zomervrucht alle gelegenheid kreeg om uitgebreid uit de doeken te doen wat de Ad hoc Commissie Tellen&Rekenen nu had  bedacht over wat en hoe er geteld en gerekend gaat worden ten aanzien van de pastorale formatie over de komende jaren. De verfijnende rekenmethode is een nadere uitwerking van de notitie Pro Forma, die het bestuur in het voorjaar had uitgegeven over de bezetting van het pastoraat, het bestuur en de opleiding.

Afscheid

Marianne TankeAfscheid werd er genomen van de beide vertrekkende bestuursleden, mw. Marianne Tanke-Keman en pastoor Jan van der Steen. De aartsbisschop sprak hen waarderend toe, evenals de voorzitter. Past.Jan van der Steen

En de Glazemaker bokaal werd weer uitgereikt, maar dat berichtten wij al gisteren.
Zie ook de fotocollage

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 november 2007