Kerkmeesters kregen stevig programma

De kerkmeesters, die waren ingegaan op de uitnodiging voor de Dag voor Nieuwe Kerkmeesters op 21 maart jl., kregen stevige kost te verwerken.

De Aartsbisschop ging in zijn openingsbijdrage in op de samen gedragen verantwoordelijkheid en schetste de inhoudelijke contouren van deze dag.

Daarna was het de beurt aan de Thesaurier. Dhr. Fred Hubers sprak vanzelfsprekend over de inkomsten uit de levende kerk en de initiatieven die er genomen worden om die opbrengsten te verbeteren. Ook wel hard nodig nu andere bronnen van inkomsten door de kredietcrisis stevig gaan opdrogen.

En toen was het woord aan de voorzitter van de synode. Dhr. de Haart zette haarfijn uiteen hoe een synode werkt en waar de knelpunten liggen in de vertaalslag van synode naar parochie. De voorzitter werd dan ook prompt uitgenodigd om zijn verhaal ook in een parochie te komen vertellen.

Tijdens de middag kwam de consulent Kerkopbouw voor het voetlicht. De beamer kwam er aan te pas om het begrip kerkopbouw toe te lichten. Dhr. van Peer maakte in zijn betoog al snel duidelijk dat plannen voor kerkopbouw niet zonder een goede voorbereiding van start kunnen. De diverse stappen werden uitgelegd én natuurlijk was er aandacht voor de vele methoden en de eigen ondersteunende Groeimap.

De laatste ronde was voor de secretaris van het bisschoppelijk bureau met een rondgang door de kerkelijke regels en regelingen, de praktische kant van het kerkbestuurlijk werk. Het laatste stukje van zijn bijdrage was gewijd aan het religieus erfgoed, waarmee vele parochie erfelijk belast zijn, en hoe daar mee om te gaan.

In iedere bijdrage kwam op een of andere wijze wel de waardering voor de vrijwilligers naar voren. En terecht, al kon men tijdens de lunch wel in het zonnetje zitten, het was toch weer een vrije zaterdag besteed aan het kerkewerk.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 maart 2009