De kerken in Europa zijn elkaar gegeven

Een slotbeschouwing vanuit de CEC.

Aan het eind van de 13e assemblee van de Europese kerkenconferentie (CEC) is het goed terug te kijken. Was het de moeite waard? Wat blijft hangen? Hoe gaat het verder?

De assemblee is het hoogste orgaan van de CEC en bepaalt het beleid voor de komende periode. Op de laatste dagen van de assemblee werden de onderwerpen vastgesteld waaraan de komende jaren gewerkt zal worden. Een en ander hangt wel samen met de financiële vooruitzichten. Die zijn niet erg rooskleurig. Een probleem waarover het centraal comité zich zeker zal moeten buigen is daarbij de vraag welke ‘sancties’ er moeten staan op lidkerken die niet of te weinig bijdragen.

Belangrijk waren de ‘Public Issues’: de vergadering bracht een zestal publieke verklaringen uit over aangelegen thema’s. 
•    Geroepen tot een beter rentmeesterschap van de schepping. Geroepen tot een economie van het genoeg en tot een verandering van life-style. Publieke autoriteiten worden opgeroepen exacte verplichtingen aan te gaan voor de reductie van de oorzaken van de klimaatverandering. Ook wordt een beroep gedaan op de rijke landen om andere landen financieel te helpen zodat deze aanpassingen kunnen doorvoeren die nodig zijn vanwege klimaatsverandering.
•    Geroepen om mensenrechten en religieuze vrijheid te verdedigen. Mensen, geschapen naar het beeld van God, hebben gelijke waardigheid, en dienen daarom gelijk te zijn voor de wet in alle landen. Belangrijk is ook de uitspraak dat mensen niet alleen vrijheid van godsdienst moeten hebben maar ook de vrijheid om van godsdienst te veranderen.
•    Geroepen om ethische beginselen voor te staan in de financiële en economische structuren. Natuurlijk heeft dit statement alles te maken met de financiële crisis die wereldwijd om zich heen grijpt. Het viel niet te verwachten dat na alle verklaringen die hierover al zijn gemaakt nog nieuwe inzichten zouden ontstaan, maar het is duidelijk dat juist ten overstaan van deze crisis een aantal fundamentele basisgegevens van de christelijke leefstijl scherp geprofileerd naar voren komen.
•    Geroepen om migranten welkom te heten. Er zijn talloze mensen ‘on the move’. Mensen die de oversteek maken naar Europa zijn zeer kwetsbaar. Barmhartigheid en gastvrijheid zijn de christelijke waarden waarop een beroep moet worden gedaan. Er zal publiekelijk tegen elke vorm van geweld tegen migranten moeten worden opgetreden. Ook zal de vrees voor migranten benoemd en weersproken moeten worden. Christelijke migranten dienen als volwaardige leden van onze kerken beschouwd te moeten worden, zodat ze ook een plaats kunnen krijgen in het leiderschap van de kerken.
•    Geroepen tot een wereld zonder atoomwapens. In de slipstream van de oproep van president Obama en president Medvedev ondersteunt de CEC de verwijdering van alle nucleaire wapens uit de wereld. De Assemblee betreurt het dat Europese instituties, waaronder NATO en EU hierop terughoudend hebben gereageerd. Veiligheid zal moeten worden gevonden in een actief oplossen van conflicten.
•    Geroepen om solidariteit te betrachten met de Roma-minderheden in Europa. Deze uitspraak is een concretisering van de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat.
Als ik terug kijk, trek ik de volgende conclusie: Hoewel er moeizame momenten waren -zeker rond het voorstel een werkgroep in te stellen die de CEC moet doorlichten- overheerst toch een positief gevoel. De kerken in Europa zijn elkaar gegeven en hebben elkaar nodig, ook gegeven de uitdagingen waar Europa vandaag voor staat. Dit is een breed gedragen besef en de 13e CEC-assemblee heeft daar duidelijk uitdrukking aan gegeven. 
Dr. A.J. Plaisier

(Arjan Plaisier was afgevaardigde naar de assemblee van de CEC namens de Protestantse Kerk)

Bron: Raad van Kerken in Nederland
Foto: Klaas van der Kamp
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 juli 2009