Oprekkende krimp

Groeinota“De situatie van de Anglicaanse Kerk is zorgwekkend, jaarlijks sluiten dertig kerken voorgoed hun deuren. Naar verwachting loopt dat aantal over niet al te lange tijd op tot 200”, zo meldde de anglicaanse hulp-bisschop van Newcastle, Paul Richardson, de vorige week in een opiniërend artikel in de Britse krant de Telegraph.

Maar hoe staat het in onze eigen kerk? De driejarige periode, die de Groeinota bestrijkt, is inmiddels halverwege (2008 t/m 2010) en de tijd begint wat te dringen. In de beleidsnota Pro Forma (april 2007) werd aangegeven dat de totale personele formatie bevroren zou blijven op het niveau van 2007 en dat op basis van de gegevens in de zomer van 2010 een nieuwe afweging zou worden gemaakt.

Hoe groot dan de speelruimte is wordt in sterke mate bepaald door de financiën. Het Collegiaal Bestuur èn de Synode is voor de jaren 2008 t/m 2010 nog akkoord gegaan met een begrotingstekort, dat inmiddels al oploopt naar de 200.000 euro per jaar, maar dat kan niet zo doorgaan.

Is er dan intussen niets gebeurd? Het Collegiaal Bestuur heeft zelf grotendeels uitvoering gegeven aan de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de diverse nota’s, en ook in een aantal parochies valt nieuw elan te bespeuren en worden pogingen ondernomen de kerk meer bekendheid te geven en aantrekkelijk te zijn voor wie op zoek zijn naar geestelijk onderdak.
Maar de koele cijfers geven nog geen aanleiding tot gejuich, het ledental daalt niet sterk en het aantal meelevende gelovigen is stijgend. De bijdragen uit de levende kerk laten eveneens een lichte stijging zien, maar lang niet overal en over het geheel nog onvoldoende. Het is nog te vroeg om te beoordelen of alle activiteit in de parochies daadwerkelijk die positieve impuls geeft, die er van wordt verwacht. Er is nog veel werk aan de winkel in het komende werkseizoen.

In het recente periodieke overleg tussen het Presidium van de Synode en het Collegiaal Bestuur werd die bezorgdheid door het Presidium ook nog eens nadrukkelijk naar voren gebracht. Het Bestuur heeft opnieuw bevestigd zich te houden aan de afgesproken termijn (zomer 2010) om de balans op te maken.
(wordt vervolgd)

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 juli 2009