Het wordt dringen op de extra synode

De jaren 2007 tot en met 2010 waren aangemerkt als ‘groei-jaren’, waarin bewust een tekort op de landelijke begroting voor lief werd genomen om extra initiatieven te kunnen financieren. Een tekort dat schommelt rond de twee ton. Niet misselijk, maar te verantwoorden voor een paar jaar. In die jaren wordt ingezet op groei vanuit de overtuiging dat wij als oud-katholieken wat te bieden hebben en dat ook willen weten. Er is het nodige gebeurd en hier en daar valt dat af te lezen in de cijfers. Er komen mensen bij. De opbrengsten uit de levende kerk (kerkbalans, collecten en giften) vertonen een opwaartse lijn, maar de kosten stijgen veel sneller. En de personele kosten vormen verreweg de grootste post.
 Snijden in de personele kosten kan echter averechts werken

Zo begint het artikel over de extra synode van 17 april a.s. in het februari-nummer van het blad De Oud-Katholiek.
Een extra synode waarop een eerste evaluatie van de groeijaren wordt gehouden, beoordeeld zal worden welke initiatieven gewerkt hebben en welke niet. Wat er behouden moet blijven en wat onopgeefbaar wordt geacht. En dat alles met het oog op het wegwerken van het tekort op de begroting in 2011. Het accent zal komen te liggen op maatregelen om meer inkomsten te verwerven of op bezuinigen, maar ook dat is een keuze van de synode.

Ten einde het draagvlak te vergroten is door het Presidium in overleg met het Collegiaal Bestuur besloten voor deze extra zitting niet alleen de leden van de synode op te roepen, maar ook de kerkbesturen en de pastores.
Het kan dus dringen worden op 17 april in Hilversum.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 februari 2010