Intensieve dagen in Zwitserland

De voorzitter en de secretaris van de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie brachten op vrijdag 8 april een officieel bezoek aan de Algemeen Secretaris van de Wereldraad van Kerken, Revd. Dr. Olav Fyske Tveit. Zij werden vergezeld door priester Ioan Jebelean, die voor de IBC de dagelijkse contacten met de Wereldraad onderhoudt.

Rol kleine kerken
Met de algemeen secretaris werd gesproken over de rol van de kleine kerken in de Wereldraad. Zeker nu de organisatie van de Wereldraad onder invloed van de teruggang aan financiële middelen nog steeds onder druk staat, moet erop gelet worden dat de kleinere kerken niet in de marge verdwijnen. De Unie van Utrecht heeft hierin een bepaalde voortrekkersrol op zich genomen en wil zich op dit punt ook verder inzetten. Vervolgens werd ook ingegaan op de bijdrage, die de Unie van Utrecht, als kleinste onder de Christelijke Wereldgemeenschappen, inhoudelijk te bieden heeft. Daarbij kwam vooral tot uiting dat het katholicisme, dat de Unie vertegenwoordigt en dat kan beschreven worden aan de hand van de steekwoorden conciliair, synodaal en episcopaal, nog steeds van grote betekenis kan zijn voor de oecumenische beweging in haar poging om kerken dichter bij elkaar te brengen. Onze theologische bijdragen worden op dit punt erg gewaardeerd. Bovendien blijft de poging van de oud-katholieke bisschoppenconferentie om verbindingen te leggen met de twee andere kerken die deze identiteit met de Unie van Utrecht delen en niet aangesloten zijn bij een andere Christelijke Wereldgemeenschap, namelijk de Mar Thoma Kerk uit India en de Onafhankelijke Filippijnse Kerk, niet onopgemerkt. Het wordt beschouwd als een reële bijdrage tot de oecumenische samenwerking.

Geloof en Kerkorde
Ter gelegenheid van het bezoek was het mogelijk een onderhoud te hebben met de directeur van de afdeling ‘Geloof en Kerkorde’ (‘Faith and Order), Revd. Dr. John Gibaut. De delegatie was blij hem een korte reactie op het document ‘Nature and Mission of the Church’ te overhandigen. Deze reactie wordt meegenomen in de nieuwe versie van het document dat op dit ogenblik wordt voorbereid. Verder was Dr. Gibaut onder de indruk van de bijzondere bisschoppenontmoeting over ecclesiologie, die de IBC voorafgaand aan het Oud-Katholieken Congres 2010 had georganiseerd voor Oud-Katholieke, Filippijnse en Mar Thoma-bisschoppen. Hij zegde toe mee te werken aan de publicatie van de lezingen die tijdens deze ontmoeting gehouden werden.

Katholiciteit en globalisering
Over het project ‘Catholicism and Globalisation’, waarin Filippijnse, Amerikaanse en Europese theologen van Anglicaanse en Oud-Katholieke snit, samengewerkt hebben in een gezamenlijke poging het gegeven van de globalisering  theologisch te benaderen, heeft de delegatie een gesprek gehad met het hoofd van de Uitvoerend Programma Commissie van de Wereldraad,  Dr. Guillermo Kerber. Dr. Kerber drukte zijn erkentelijkheid uit voor dit initiatief, dat -juist omwille van de theologische benadering-  een waardevolle bijdrage vormt waaraan de Wereldraad nu behoefte heeft. Hij had zich overigens goed op het gesprek voorbereid door het lezen van de publicatie die het resultaat van de reflectie samenvat  ‘Globalization and Catholicity’ (Speciale uitgave van de IKZ) Er konden ook afspraken gemaakt worden voor een vervolg van dit project, dat mede door de Wereldraad gefinancierd zal worden.

Tot slot werden met de medewerkers van de Algemeen Secretaris nog meer organisatorische zaken besproken zoals de medewerking van onze Tsjechische zusterkerk aan het werk van de Wereldraad en het vraagstuk van de aanvragen voor lidmaatschap van zogenaamd ‘onafhankelijke katholieke kerken’.
 

Consultatie IBC
Het bezoek van de aartsbisschop aan Zwitserland werd op zaterdag vervolgd met een consultatie van de IBC met vertegenwoordigers van de Synodale Raden uit de lidkerken; vanuit Nederland waren de Thesaurier en mw. C. Brouwer namens het Collegiaal Bestuur aanwezig.
Onderwerpen waren het Internationaal Oud-Katholieken Congres (de frequentie, de doelstelling, de inhoud en programmering) en de herstructurering van de financiën van de Internationale Bisschoppen Conferentie zelf. De IBC draait nu nog met name op bijdragen van Nederland, Zwitserland en Duitsland maar ook de andere lidkerken zullen meer in de bus moeten gaan blazen. Hierover werden goede afspraken gemaakt aan de hand van een begroting.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 april 2011