Vredesconferentie begonnen

Een delegatie van negen Nederlanders woont de vredesconferentie van de Wereldraad van Kerken in Kingston (Jamaica) bij, die van 18 tot en met 24 mei 2011 wordt gehouden. Circa duizend vertegenwoordigers van kerken en non-gouvernementele organisaties proberen samen een weg te zoeken om tot vrede te komen in heel de wereld in overeenstemming met de boodschap van Jezus.

Tijdens de conferentie worden de resultaten van het Oecumenisch Decennium tegen Geweld van de Wereldraad van Kerken in kaart gebracht. Ook vanuit Nederland is hierover een rapportage gestuurd naar de Wereldraad. De Nederlandse delegatie stelt zich ten doel – in lijn met de rapportage – om de vredesvragen ook de komende jaren prioriteit te geven op de agenda van de kerk. Verder wil men zich inspannen om het thema van de vredesspiritualiteit concreet naar het grondvlak te vertalen. Tijdens een voorbereidingsgesprek inventariseerden de deelnemers diverse mogelijkheden, variërend van het aanreiken van liturgisch materiaal tot het wijzen op de gevaren van al te agressieve digitale simulatiespelletjes.

Naast thema’s als geweldloosheid en de kritiek op het bezit en gebruik van massavernietigingswapens komen onderwerpen aan de orde die met gerechtigheid samenhangen, zoals het belang van duurzame ontwikkeling en een eerlijker verdeling van welvaart tussen noord en zuid. De resultaten van de bijeenkomst in Kingston zullen worden meegenomen naar de grote Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Korea, in 2013.

De Nederlandse delegatie bestaat uit de volgende personen: Marijke van Duin (Europees Christelijk Milieu Netwerk), Peter Paul Ekker (beleidsmedewerker IKV Pax Christi), Michiel Hardon (bestuurslid Oikos), Willemijn Lammers (Icco), Kees Nieuwerth (Quaker, moderamenlid Raad van Kerken en afgevaardigde van de Europese oecumenische vredesorganisatie Church and Peace) Janna Postma (emeritus-predikante en afgevaardigde  Algemene Doopsgezinde Sociëteit), Joris Vercammen (aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, tevens lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken), Peter Verhoeff (preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland), Geesje Werkman (beleidsmedewerker Kerk in Actie).

Verschillende Nederlandse deelnemers zullen een workshop leiden in Kingston.Peter Paul Ekker gaat in op de uitgaven die wereldwijd aan defensie worden besteed in vergelijking tot de uitgaven die nodig zijn om de millenniumdoelen te realiseren; hij leidt ook een workshop over nucleaire ontwapening. Kees Nieuwerth en Janna Postma leiden workshops over vredes- en verzoeningswerk door Quakers en Doopsgezinden in conflictgebieden in Afrika en over hoe de groeiende competitie rond energie en grondstoffen gewapende conflicten veroorzaken. Mgr. Joris Vercammen leidt een Bijbelstudiegroep.

Verschillende delegatieleden zullen een impressie verzorgen van de conferentie, die zowel op de website van de Raad van Kerken als deze site wordt opgenomen. Lees hier dan verder.
Ook bisschop Vercammen zal trachten met enige regelmaat uit Kingston te rapporteren.

 

Bron: Raad van Kerken in Nederland

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 mei 2011