Synode staat pal voor budgetrecht

Oud-katholiek, zo gek nog niet

Dat het aankopen begin dit jaar van de twee kerkgebouwen in Eindhoven en Groningen nog wel een synodaal staartje zou krijgen, viel te verwachten. Een deel van de door de synodalen ingezonden vragen ging dan ook hierover, en op de zitting van 19 november jl. was het al niet anders. Het Collegiaal Bestuur had in een notitie over gebouwenbeleid uitgelegd dat er soms op korte termijn beslissingen genomen moesten worden, maar dat er niet over een nacht ijs was gegaan. Het bestuur stelde bovendien een gebouwencommissie in, die met de parochies gaat kijken naar een zo’n goed mogelijke exploitatie en beheer van de nieuwe panden. De synode misgunde de betreffende parochies zeker niet hun godshuis, maar was niet zo te spreken over het feit dat ze pas achteraf werd geïnformeerd en was beducht voor de consequenties voor de begroting van de komende jaren. Moties van die strekking werden dan ook aangenomen en een extra begrotingspost. De synode ging overigens geheel akkoord met het verslag van het bestuur en de jaarrekening 2010. De begroting 2012 werd uiteindelijk met een enkele tegenstem voor akkoord gegeven.
Het Collegiaal Bestuur krijgt per 1 januari een nieuw lid in de persoon van mevr. Alice Parmentier uit Hilversum. Zij neemt namens de synode de plaats in van mevr. Mariska Donker uit IJmuiden. In het Presidium van de synode werd verkozen de heer Govert Verstappen uit Delft.

Oud-Katholiek, zo gek nog niet.
De middag werd geheel gevuld met de vraag wat de kerk voor een oud-katholiek betekent in het dagelijks leven. Na een drietal inleidingen en een paar prikkelende stellingen raakten de synodalen zelf aan de praat in gespreksgroepen. Uit de respons bleek vooral de ruimte in de kerk en de betrokkenheid bij de kerk hoge ogen te scoren. De meegeleverde slogan ‘Oud-Katholiek, zo gek nog niet’, doet vermoeden dat de meeste kerkleden het best met hun kerkje getroffen hebben. Hoe zich dat nu vertaalt in de maatschappelijke betrokkenheid kwam wat minder uit de verf, maar de discussie vormde ook maar een eerste aanzet. De uitkomsten van de discussies werden in handen gelegd van de Werkgroep Vorming & Toerusting, die er een mooi programma voor de parochies van zal maken.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 november 2011