Voor- en achteruit

Het wereldnieuws werd in 2011 gedomineerd door de Arabische lente en de eurocrisis. Aan het einde van het jaar werd de Praagse Lente in herinnering geroepen door de dood van de Tsjechisch schrijver en politicus Havel. Maar daar is door andere media al voldoende over gezegd en geschreven.

Voor de Oud-Katholieke Kerk was het een jaar van vooruit zien en achterom kijken.
Het meest smaakmakende nieuws was de aankoop van de kerken in Eindhoven en Groningen vroeg in het jaar. In vertrouwen aangekocht opdat de beide parochies zich vanuit een eigen huis verder kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Nieuwe leden waren er ook, ze werden met name geteld in de parochies Utrecht, Amersfoort en Hilversum. En er waren mensen, die een (nieuwe) start maakten: de bijzonder hoogleraar Peter-Ben Smit hield zijn eerste rede en mw. Erna Peijnenburg begon als pastoraal werker in Alkmaar. En pastoor Henk Schoon verruilde na vele jaren het pastoraat van Alkmaar en Enkhuizen voor dat van Gouda en Schoonhoven. Gouda, dat na jaren van voorbereiding eindelijk kon beginnen aan de renovatie van de oude pastorie.
Getimmerd werd er ook in Groningen, waar de woning boven de kerk werd opgeknapt en geschikt gemaakt voor bewoning door past. werker Victor Scheijde en zijn gezin. Een andere nieuwkomer, Robin Voorn, verhuisde met zijn echtgenote naar de pastorie in Delft, waar ook hun kind werd geboren.
De parochie Den Haag opende een eigen kerkwinkeltje aan de Molenstraat om zo te voorzien in een laagdrempelige ontmoetingsplek.

Omgezien werd er ook: de ‘grand old men’  prof. dr. Jan Visser en em. aartsbisschop Antonius Glazemaker bereikten de leeftijd van tachtig jaar; em. Bisschop Teunis Horstman herdacht zijn zestig jarig priesterjubileum en organiste Eveline M. Jansen vierde haar vijftigjarig jubileum. Jubilea waren er ook voor de organisten Elly Bruining-Klören en Frans Kievith en de O.K. Organistenvereniging. En niet te vergeten voor de parochies Egmond, Aalsmeer en Culemborg.

Omgezien naar de eigen historie werd er eveneens: een succesvolle O.K. dag in het Museum Catharijneconvent in mei en veel publiciteit rond de verschijning van het boek Miraculeus bewaard, het proefschrift van Anique de Kruijf over de Utrechtse reliekschat.
Er verschenen dit jaar meer boeken: Oud- en nieuw-katholiek bijvoorbeeld, van de hand van aartsbisschop Joris Vercammen, een boekje dat toekomstgericht is. En daarnaast het handige Wegwijs in de OKK van de hand van bisschop Dick Schoon, een dichtbundel van Wim de Boer, de interessante publicatie van prof. Jan Hallebeek over het kerkelijk recht, het Egmondse jubileumboek en de haast gebruikelijke uitgaven rond de Advent en de Veertigdagentijd.

Genoeg beweging dus, alle oecumenische schermutselingen en ontwikkelingen nog daar gelaten. Niet onvermeld mag blijven het bezoek van de Presiding Bishop van de Amerikaanse Episcopaalse Kerk (ECUSA), dr. Katharine Jefferts Schori, die de Quasimodolezing verzorgde, het oprichten van de Filippijnse parochie in Amsterdam en de positieve ontwikkelingen in Mijdrecht (Katholiek Alternatief De Ronde Venen).

Het zwaard van heffingherziening hing dit jaar boven de parochies, maar geen enkele ging er gelukkig aan onderdoor. De geldwervers schoten in actie en de opbrengst levende kerk bleek toch weer hoger te zijn. En er werd een obligatielening uitgeschreven, die nog lang niet is volgetekend! Positief bleek de respons op de noodhulp voor de getroffen zusterkerk in de Filippijnen rond de kerst. De giften lopen nog binnen.

Gerouwd werd er ook in 2011: we noemen hier het overlijden van emeritus pastoor Cor Tol in Haarlem en het heengaan van oud-thesaurier Frans de Winter. Beiden worden met warmte herinnerd.

Alle nieuws overziend van 2011 is er veel gebeurd en veel in beweging gekomen. We gaan daarom maar door in 2012 met de berichtgeving, al was het alleen maar om een eindejaarsbeschouwing te kunnen maken. Alle goeds gewenst!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 december 2011