Geestelijken in vergadering

foto: een zitting van de synode van drie jaar geleden.

Op de donderdag voor Pinksteren vindt jaarlijks de zogeheten Provinciale Synode van de geestelijken plaats. De geestelijken van beide bisdommen vergaderen dan gezamenlijk en brengen over de verschillende onderwerpen advies uit aan de bisschoppen.

Een van de meest interessante onderwerpen van de synode van 24 mei jl. was de bespreking van de regelmatig aan oud-katholieke geestelijken gestelde vraag naar sacramentele, liturgische en rituele handelingen (huwelijken, uitvaarten, dopen e.d.) door mensen, die niet tot de kerk behoren. Kan je daarop ingaan? Moet je daarop ingaan? Wat zijn de grenzen en hoe breng je over dat hier ook kosten mee gemoeid zijn?  Bij de bespreking lag er een fundamenteel stuk voor, dat was opgesteld door de Commissie voor Geloof en Kerkorde, en wat met name inging op de grenzen, waar je als oud-katholiek ambtsdrager mee te maken hebt, zeker als het om sacramentsbediening gaat. Meer pragmatisch was een concept richtlijn voor tarieven voor dienstverlening aan derden, dat door het Collegiaal Bestuur was ingebracht. Beide stukken zullen in licht gewijzigde vorm in de loop van het jaar worden gepubliceerd.

Al vaker was de behoefte gebleken aan aanvulling op de twaalf eucharistische gebeden, die in het Kerkboek zijn gegeven. Het zou dan moeten gaan om gebeden, die kort zijn en toegankelijk van taal. Te gebruiken in bijzondere vieringen of in vieringen met kinderen. De Commissie voor de Liturgie leverde een proeve van een serie eucharistische gebeden, die grotendeels gebaseerd zijn op teksten van W.R. van der Zee. De vergadering was zeer te spreken over dat aanbod, wat zijn weg naar de kerk zal vinden.

Naast het vertrouwde jaarlijkse verslag van de bisschoppen en de eucharistieviering, werd ook het document van de Internationale Bisschoppen Conferentie (IBC) over de ‘oecumenische opdracht van de Unie van Utrecht’ besproken. Een doorwrocht document, waarin de IBC ingaat op de oecumenische opdracht en de concrete doorwerking in de relaties met andere kerken. Voor de bredere behandeling in de kerk, zal dit document eerst vertaald worden uit het Duits.

De vergadering op deze zonovergoten dag vond plaats in de Bergkerk te Amersfoort. Na afloop werd adem gehaald op het terras van het Seminariegebouw en werd er nog een gezamenlijke maaltijd gehouden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 mei 2012