Waar is de kerk goed voor?

Ontmoetingsdag: waar is de kerk goed voor?  Allen die het Katholiek Appel hebben ondertekend (of ermee sympathiseren), worden uitgenodigd voor een ontmoetingsdag die zal plaats vinden op zaterdag 5 oktober a.s.

Het ochtendprogramma staat in het teken van het document The Church – Towards a Common Vision, dat in november a.s. op de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken in Boesan (Zuid-Korea) zal worden vastgesteld. Het is een belangrijke tekst waarin wordt samengevat wat de meer dan 300 bij de Wereldraad aangesloten kerken na 50 jaar gesprek gezamenlijk kunnen zeggen over de kerk. Wat is de kerk, wat is haar taak in de wereld en hoe krijgt ze organisatorisch gestalte? Het is van grote oecumenische betekenis dat er na eeuwenlange kerkelijke strijd en verdeeldheid nu een tekst op tafel ligt waarin wordt aangegeven op welke punten de kerken elkaar zijn gaan herkennen, maar ook waarin ze nog van elkaar verschillen en welke weg er nog te gaan is om te komen tot volledige zichtbare eenheid. Het is de bedoeling dat het document (waarvan de Nederlandse vertaling binnenkort op de website van de Raad van Kerken te vinden zal zijn) breed zal worden besproken en becommentarieerd, niet alleen door theologen, maar door ieder wie de kerk en haar eenheid ter harte gaat. 

Daarom zijn we blij dat we deze belangrijks tekst op onze ontmoetingsdag aan de orde kunnen stellen, nog vóór de officiële vaststelling ervan. Prof. dr Leo Koffeman, lid van de commissie die het rapport heeft geschreven, zal het voor ons inleiden, waarna Drs Geert van Dartel, directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, erop zal reageren vanuit rooms-katholieke hoek en Dr. Hans Kronenburg, lid van het OFK, vanuit protestantse hoek. Zij zullen ingaan op vragen als: voor welke uitdagingen stelt dit document onze kerken? Welke vragen zijn erbij te stellen? En vooral: zal dit document de katholiciteit van de kerk bevorderen?

In de middagbijeenkomst gaan we van 14 tot 15 uur onder leiding van Hanna Rijken, met medewerking van het Vocaal Theologen Ensemble, een aantal ‘katholieke’ liederen uit het nieuwe liedboek zingen. ‘Katholiek zingen’ hebben we dit onderdeel van het programma genoemd. Daarbij zullen we zeker ook aandacht schenken aan het feit dat de kerk op 4 oktober de gedenkdag van de heilige Franciscus heeft gevierd. We sluiten de dag af met een vesper, wellicht in de vorm van een anglicaanse evensong.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht (5 minuten lopen van het Centraal Station) en duurt van 10.30 uur tot 15.30 uur. Iedereen kan de ontmoetings bijwonen. Opgave via buro@okkn.nl of telefonisch: 033-4620875. De kosten bedragen 20 euro pp, inclusief lunch. Betaling kan geschieden door overmaking van dit bedrag op rekening 22.50.00 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk Nederland, Amersfoort, onder vermelding van Ontmoetingsdag OFK. 

NB opgeven vóór 27 september!

Bron: Nieuwsbrief Oecumenisch Forum

Herhaling van bericht van 3 juli jl.