Ontspannen en nuttige tussenfase

De extra synodezitting van zaterdag 8 februari verliep in een ontspannen sfeer. De voorbereidingscommissie had er voor gekozen om twee sessies van gespreksgroepen te houden, in de ochtend was er vrij spel om de goede en mindere kanten van de kerk te benoemen en in de middag werd ingezoomd op de items, die voor het toekomstige beleid van belang zijn.
De aanwezige belangstellenden kregen ook alle ruimte om mee te praten.

De ochtend leverde een wand vol grote vellen papier op met positieve en negatieve waarnemingen. De middag resulteerde in een set met aanbevelingen, die aan het einde van de zitting symbolisch aan het Collegiaal Bestuur werd overhandigd. Symbolisch, omdat de set na de zitting meteen weer werd ingenomen om door het presidium te worden uitgewerkt. Met de uitkomsten zal het bestuur aan de slag moeten om een eerste concept van beleidsnota te maken, in mei volgt dan een eerste tussenrapportage en uiteindelijk zal het beleid voor de komende jaren in de synode van november worden vastgesteld.
Voorzitter Patrick Groenewegen benadrukte dat het presidium deze dag zag als een start van een hernieuwde dialoog van de leden van de synode onderling en van synode en het Collegiaal Bestuur.

Op deze feestdag van de profeet Zacharia werd rond het middaguur een meditatief middaggebed gehouden met medewerking van koor en organist van de parochie Hilversum. En de voorzitter van het organiserend comité, de heer Frank de Haart, kon enthousiast melden dat de inschrijving voor het Internationaal Oud-Katholieken Congres geopend was.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 februari 2014