De internationale Rooms-Katholieke – Oud-Katholieke dialoog

De aartsbisschop was door het Centrum ‘Pro Unione’ uitgenodigd een lezing te houden over de internationale ‘Rooms-Katholieke – Oud-Katholieke’ dialoog.

Het centrum wordt geleid door een kleine Franciscaanse congregatie die het werken aan de oecumene als haar speerpunt heeft. Dat verklaart waarom het centrum tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie een grote rol heeft gespeeld als ontmoetingsplaats voor oecumenisch gezinde bisschoppen en theologen. Sindsdien heeft het centrum niet opgehouden oecumenici uit te nodigen voor conferenties en lezingen en heeft het een uitgebreid aanbod aan cursussen en publicaties. Pater Dr. Jim Puglisi is zelf professor aan het San Anselmo, de universiteit van de Dominicanen die de naam heeft nogal open-minded te zijn.

Er was voor de lezing van de aartsbisschop een veertigtal mensen opgekomen, doorgaans professoren en studenten maar ook enkele leden van de Nederlandse gemeenschap in Rome en enkele theologen uit andere kerken. In zijn lezing is aartsbisschop Joris ingegaan op het bestaan en de (ecclesiologische) identiteit van de kerken van de Unie van Utrecht. Vervolgens gaf hij een korte schets van enkele hoofdlijnen van het docuement dat de RK-OK-dialooggroep in 2009 kon publiceren: “Kerk en kerkelijke gemeenschap”. Hij voegde in een derde deel enkele kritische kanttekeningen met betrekking tot de voortgang van de dialoog toe.

De volledige tekst van de lezing vindt u hier.

Het document ‘Kerk en Kerkelijke gemeenschap’ is te bestellen bij het oud-katholiek boekhuis – via de webshop op deze site.