Synode 2015

Zaterdag 21 november jongstleden vond de 89e synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland plaats. Een goede besteding van deze druilerige zaterdag, getuige ook de goed gevulde publieke tribune.

Aartsbisschop Vercammen sprak bij aanvang van de synode een gebed uit, waarna de voorzitter van het Presidium, Patrick Groenewegen, met een inspirerende inleiding de synode opende.

In de ochtend kwam onder andere het Beleidsplan 2015-2020 aan de orde, werd door broeder Gino een een mooie presentatie van de gemeenschap van de Goede Herder gegeven en werd Gerard Schoonderbeek unaniem tot nieuwe secretaris van het Presidium gekozen. 

Bisschop Schoon ging voor in de eucharistie waarin we met elkaar de aanwezigheid van de Heer vierden onder begeleiding van klinkend orgelspel. 

Na een smakelijke en gezellige lunch opende Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, het middagdeel van de synode met een presentatie over ‘Kerk in de samenleving in 2020’. Hij stond hierin onder andere stil bij ons zojuist vastgestelde beleidsplan. (zie ook: http://www.raadvankerken.nl/pagina/3627/groeien_aan_de_ander)

Vervolgens kreeg de aartsbisschop het woord en kondigde aan een open bijeenkomst te willen gaan organiseren om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema: “waartoe is de OK op aarde”. 

De middag stond verder grotendeels in het teken van de financiën. De jaarrekening werd gepresenteerd, de heffingssystematiek geëvalueerd en de begroting voor 2016 werd met instemming van de synode vastgesteld.

Ook kwam de parochie Mijdrecht aan het woord en werd ingestemd met de voorgestelde statutenwijzingen. Tot slot bood Lia Schade van Westrum haar nieuwste boek “Oud-Katholiek Erfgoed” aan beide bisschoppen aan.

We kunnen terugkijken op een goede synode. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 november 2015