Diaken Jacques Brian overleden

In de vroege ochtend van 11 november jl. overleed diaken Jacobus Hendrikus Brian in de leeftijd van 89 jaar. Jacques Brian groeide op in een Rooms-Katholiek gezin en werd op latere leeftijd geroepen om in Brazilië als algemeen predikant van de Baptiste kerken werkzaam te zijn. Het was een gelukkige periode in zijn leven waar hij altijd met met heimwee naar terug is blijven kijken.
Eenmaal terug in Nederland heeft Jacques Brian eind jaren zeventig zijn functioneren in de Gereformeerde Kerk beeindigd en kwam hij via de Charismatische beweging in contact met de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Enkele jaren na zijn toetreden tot onze kerk ontving hij op 2 juni 1979 in de parochiekerk te Hilversum de kleine wijdingen en subdiakenwijding. Bijna twee jaar later, op 10 mei 1981, werd hij in dezelfde parochiekerk tot diaken gewijd en tot pastoraal medewerker benoemd in de parochie Hilversum, daarnaast ook nog enige tijd ten behoeve van de parochie Amersfoort. Heel veel jaren kon er een beroep op hem gedaan worden om voor te gaan in parochies. In zijn arbeidzame leven was hij werkzaam in het ziekenhuis in Hilversum waar hij ook de pastorale zorg voor zieken en ouderen op zich nam.
Diaken Jacques Brian is vanuit zijn hart werkzaam geweest maar heeft in zijn hart ook wel anders gewild; door de golven van verandering en vernieuwing in het diaconaat heeft hij ook teleurstelling ervaren. Hij is tot zijn emeritaat in 1992 als diaken verbonden gebleven aan de parochie Hilversum. Binnen onze kerk is hij verder vele jaren actief geweest voor Apostoleia en de Broederschap St.Willibrord en heeft hij het notuleren van de vergaderingen van de geestelijkheid op zich genomen
Wij gedenken hem in dankbaarheid. Onze gedachten en gebeden gaan ook uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

De Dienst van Schriftlezing en Gebed ter uitvaart wordt gehouden op donderdag 17 november a.s. om 10.00 uur in het Crematorium te Almere, Kruidenweg 3. Na afloop is er gelegenheid om de familie te condoleren.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 november 2016