Verslag Synode 2016

De 90ste zitting van de Synode op zaterdag 19 november was zeer divers van aard. Na een gloedvol openingsbetoog door de voorzitter van het Presidium, Patrick Groenewegen, werd het verslag van het Collegiaal Bestuur betreffende het gevoerde beleid over het afgelopen jaar besproken en aangenomen. Daarna konden een drietal vacatures in het Collegiaal Bestuur worden vervuld. Martijn Blaauw volgt Alice Parmentier op als verkozen gelovige namens de synode, Teun van Dam vervult de al ruim anderhalf jaar bestaande vacature van verkozen gelovige namens het aartsbisdom Utrecht en Marijke Nijman-Smits werd herkozen als verkozen gelovige namens het bisdom Haarlem. Verder werd de huidige voorzitter van het Presidium herkozen en werd Margot Kersaan verkozen als vicevoorzitter van het Presidium. Onze kerk mag hen dankbaar zijn dat zij bereid zijn om deze toch wel zwaar te noemen functies te vervullen!

In de aanloop naar de Aktie Kerkbalans 2017 heeft het Collegiaal Bestuur besloten tot een nieuwe werkwijze ten aanzien van het bij de actie behorende materiaal. Sinds een aantal weken beschikt onze kerk over een eigen pagina op de website van Kerkbalans waar parochies zelf hun materiaal voor Aktie Kerkbalans kunnen ontwerpen en bestellen. Tijdens een presentatie loodste de heer Wim A.B. de Synode door deze website om te laten zien hoe eenvoudig dit is. Hij benadrukte dat uit onderzoek gebleken is dat het maken van een eigen folder meer aanspreekt en leden beweegt om meer bij te dragen.

Aan het eind van de ochtend volgden nog twee indrukwekkende presentaties. De eerste door de hoofdkrijgsmacht predikant Ds. Klaas Henk Ubels over de werkzaamheden in Missiegebieden en de rol die spiritualiteit daarbij heeft en de tweede door Broeder Johannes van de Stichting Gemeenschap van de Goede Herder over het project in het vluchtelingenkamp in Calais. Dit leverde voldoende gespreksstof op om zonder de door het Presidium voorbereide stellingen met elkaar in gesprek te gaan over de rol die de kerk heeft inzake conflictgebieden en vluchtelingen.

In de middag lag de focus vooral op de financiële kant van kerk-zijn. De voorzitter van de Synode en de Thesaurier Generaal gaven een toelichting. Eerstgenoemde op het proces om tot de voorliggende heffingssystematiek te komen, laatstgenoemde op de inhoud ervan. Deken Peter-Ben Smit vertegenwoordigde de door ziekte helaas afwezige voorzitter van het Collegiaal Bestuur, de Bisschop van Haarlem, met een zeer inspirerende reflectie op de heffingssystematiek. Al met al werd duidelijk dat het Collegiaal Bestuur met ingang van 2017 de afdracht pastoraat zal stellen op 70%, dat er een heffing zal zijn van 2% over het vermogen (zonder registergoed) en van 25% op inkomsten vanuit het register goed (huur, pacht etc.). Dankzij een forse bijdrage van een groot aantal fondsen is het mogelijk om alle kosten te dekken maar het blijft een wankel evenwicht, zo waarschuwde de Thesaurier Generaal. Alhoewel er vanuit de Synode ook aandacht gevraagd werd voor de urgentie de opbrengsten uit de levende kerk leidend te laten zijn bij het maken van een sluitende begroting, met als mogelijke consequentie het verminderen van formatie of zelfs als uiterste consequentie het sluiten van parochies, kon de Synode zich toch in de voorliggende heffingssystematiek vinden. Daarna ging de Synode vlot akkoord met het Financieel Verslag 2015 en werd de Begroting 2017 goedgekeurd. Dankzij de welwillende en gewaardeerde ondersteuning van diverse fondsen is deze begroting sluitend. 

Als laatste werd een ingediende motie ‘Groene Kerk’ aangenomen. Hierin worden parochies en staties van onze kerk opgeroepen om materiële stappen te zetten conform het stappenplan van de Groene Kerkenbeweging ten einde mede dragers te worden van deze beweging en wordt het Collegiaal Bestuur verzocht deze doelstelling mede te integreren in het beleidsplan van de komende jaren.

Aan het eind van de synode werd Alice Parmentier toegesproken door Deken Wietse van der Velde. Zij was de afgelopen jaren als verkozen gelovige namens de synode lid van het Collegiaal Bestuur, had haar termijn al met een jaar verlengd maar nam nu toch echt afscheid.

Al met al was het afgelopen zaterdag een interessante synodezitting onder de voortreffelijke leiding van de voorzitter, Patrick Groenewegen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 november 2016