Herderlijke brief 23 april

De bisschoppen van Haarlem en Utrecht hebben gezamenlijk een herderlijke brief geschreven over de situatie naar aanleiding van de arrestatie van pastoor Nico Sarot in Cambodja. Het is de bedoeling dat deze brief komende zondag, 23 april, wordt voorgelezen in de vieringen van alle parochies. De brief is hier te downloaden (pdf) / English version (pdf) De volledige tekst van de brief luidt als volgt:

Amersfoort, 21 april 2017

Broeders en zusters,
De bisschoppen hebben met ontsteltenis kennisgenomen van de arrestatie van priester Nico Sarot in Cambodja waar hij op vakantie was. Hij wordt beschuldigd van het maken van kinderporno. In afwachting van de resultaten van de gerechtelijke procedure die daar zal plaatsvinden, heeft de bisschop van Haarlem hem geschorst.

In de afgelopen dagen hebben de bisschoppen met een persbericht en een persconferentie bekendheid gegeven aan de schok die dit in onze kerk teweeg gebracht heeft. We hebben daarbij grote openheid van zaken gegeven, waarbij we ook gemeld hebben dat de kerk op de hoogte was van zijn seksuele belangstelling voor minderjarige jongens. Met deze kennis is er destijds weloverwogen besloten om met de nodige voorzorgsmaatregelen en begeleiding Nico Sarot tot priester te wijden en aan te stellen in onze kerk. Noch vanuit de parochie waar priester Sarot werkte, noch vanuit het bestuur van het Schiphol-luchthavenpastoraat zijn signalen gekomen die aanleiding gaven tot vermoedens betreffende vermeend seksueel misbruik door priester Sarot.

In de afgelopen jaren zijn we tot onze spijt geconfronteerd met misbruik in pastorale relaties in verschillende kerken. Tot ons grote verdriet moeten we constateren dat onze kerk hier niet van gevrijwaard is gebleven. Het vertrouwen waarop destijds de beslissing over de priesterwijding van Nico Sarot is gebaseerd, is ernstig ondermijnd. Dat heeft tot gevolg dat we de beslissing die toen genomen is, nu nooit meer zo zouden nemen, en dat we de regels met betrekking tot de toelating tot het bijzondere ambt met het oog op de bescherming van kwetsbare groepen, nog strikter zullen hanteren.

We weten dat de huidige situatie ongerustheid en onrust veroorzaakt. Wij kunnen ons voorstellen dat met name ouders met vragen zitten en nodigen specifiek hen uit voor een bijeenkomst op 3 mei aanstaande in het OKKN gebouw te Amersfoort, aanvang 19.30 uur. U wordt gevraagd zich hiervoor op te geven. Hier is gelegenheid met elkaar de zorgen te delen en zullen de bisschoppen toelichting geven bij de ontstane situatie in onze kerk en vragen zo goed als mogelijk beantwoorden.

Deze situatie kent alleen maar verliezers. Daarom vragen we uw gebed voor hen allen. Met name denken we aan slachtoffers van misbruik nu en in het verleden, aan de familie Sarot en aan priester Sarot zelf. Tenslotte vragen we uw gebed voor onze kerk.

+ Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht

+ Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem