Berichten inzake arrestatie Nico Sarot

Vanmorgen, vrijdag 21 april, hebben de beide bisschoppen een persconferentie gegeven aan in eerste instantie het RTL Nieuws en het NOS journaal; later volgden Hart van Nerderland, RTV Noord-Holland en veel gedrukte en digitale media. Nieuws reist snel en u kunt op dit moment in vele nieuwsmedia de ontwikkelingen in deze zaak volgen. In de interviews hebben de bisschoppen grote openheid betoond in het delen van de informatie, die hun ter beschikking stond. Komende zondag zal tijdens de zondagdiensten een brief van de bisschoppen worden voorgelezen. De verklaring die de bisschoppen hebben afgelegd, drukken we hier in zijn volledigheid af:

Mede namens het Collegiaal van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland spreek ik mijn ontsteltenis uit over de berichten die ons gisteren bereikten. We zijn diep geschokt door de arrestatie van Nico Sarot en door de berichten dat een van onze geestelijken betrokken zou zijn bij het maken en verspreiden van kinderporno.

We spreken onze grote afschuw uit over de seksindustrie die met name arme landen en kwetsbare groepen in die landen uitbuit. We achten dit in strijd met de verkondiging van de menselijke waardigheid die de basisopdracht van de kerk is. We kunnen niet anders dan hopen dat Nico Sarot daar niet op de wijze zoals die nu via de media wereldwijd is verspreid bij betrokken is. En mocht dat, God verhoede, toch het geval zijn, dan zal onze kerk er alles aan doen om bij te dragen aan een eerlijke rechtsgang en gerechtigheid aan slachtoffers.

Vooralsnog moesten we het doen met de informatie die ons uit Cambodjaanse media bereikt. Ook moet een rechter zich nog uitspreken over de verdenkingen van de politie van Cambodja en het verweer dat Nico mogelijk zal voeren. Het spreekt voor zich dat we de rechtsgang niet kunnen en willen frustreren door verdenkingen nu al tot feiten te verheffen, maar de informatie die we tot nu toe hebben ontvangen, geeft voldoende reden tot grote bezorgdheid. Vanzelfsprekend zullen wij meewerken aan een goede rechtsgang waardoor de waarheid snel boven tafel zal komen en recht kan geschieden.

Nico Sarot was in Cambodja op privévakantie. In sommige media is gemeld dat hij daar was om zich in het boeddhisme te verdiepen. Dat zou zo kunnen zijn, maar dat was dan een persoonlijke reden, die niet in verband stond met zijn werk voor of in onze kerk.

Zoals u weet heb ik, als zijn verantwoordelijke bisschop, Nico geschorst uit zijn functies van luchthavenpastor op Schiphol en als dienstdoende geestelijke in onze kerk. Ik heb dit gedaan in afwachting van verdere ontwikkelingen. Wij zijn op dit moment nog niet in staat om de betrouwbaarheid van alle berichten die ons tot nu toe hebben bereikt na te gaan. Wij moeten vooralsnog uitgaan van zijn onschuld totdat het tegendeel via een rechtvaardige procedure is bewezen. Via zijn familie onderhouden we momenteel contact met Nico, die gisteren van het politiebureau naar een gevangenis is overgebracht. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt contact met de familie.

Vanuit het werk van Nico Sarot in onze kerk, voorheen als parochiepastoor en momenteel in het luchthavenpastoraat, hebben ons nooit berichten bereikt over enige misdragingen van zijn kant. Mochten er toch mensen zijn die hiervan melding willen maken, dan nodigen we ze dringend uit dat alsnog te doen. Alle contactgegevens zijn te vinden via onze website (www.okkn.nl).

Over het contact met de ouders van de kinderen met wie Nico vanwege zijn werk in de kerk in contact is geweest: Wij hebben onze pastoors in de parochies direct op de hoogte gesteld van het gebeurde en enkele pastoors hebben in de parochies waar Nico werkzaam is geweest contact met ouders gezocht. We hopen dat in de komende tijd ook in ruimere zin te doen om tegemoet te komen aan de behoefte aan correcte informatie bij ongeruste ouders en parochianen.

Om op een aantal van uw vragen en onderzoek te anticiperen – en in het besef dat wij hiermee inbreuk maken op de privacy van Nico Sarot – : tijdens zijn opleiding tot priester werd de leiding van de kerk gewaar van zijn seksuele voorkeur voor minderjarige jongens. We zijn echter nooit geocnfronteerd geweest met enige aangifte. Destijds – we spreken hier over 18 jaar geleden – was hij daar zelf naar zijn bisschop open over. Hij is toen verplicht geworden gepaste hulp te zoeken. Vertrouwenspersonen die Nico op zijn weg naar het priesterschap begeleidden, spraken na intensieve gesprekken hun vertrouwen in hem uit. Nico is daarop tot priester gewijd en als pastoor aangesteld. Tijdens de jaren van opleiding en ook daarna kwamen vanuit de school waar hij werkte en ook is blijven werken, geen zaken aan het licht.

In situaties waar hij in aanraking zou komen met minderjarigen – bijvoorbeeld in catecheseprojecten van het bisdom – is er altijd strak gemonitored dat hij niet alleen met jongeren zou werken, maar altijd samen met anderen. Sinds zijn aanstelling in de kerk hebben wij nooit klachten in deze zin over hem gekregen, integendeel: hij werd als pastoor zeer gewaardeerd, ook voor zijn incidentele werk met jongeren.

Als nu daadwerkelijk de beschuldigingen tegen hem op waarheid zouden blijken te berusten en hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan het aanleggen van een kinderpornografische verzamaling, zoals de Cambodjaanse politie nu stelt, dan moeten we vaststellen dat hij – tot ons grote verdriet – onder de radar van deze monitoring is gaan vliegen en hebben wij in ons streven naar een veilige kerk voor iedereen gefaald. Dat doet pijn en daar moeten we als kerk van leren.

Er is bij ons geen enkele neiging om zaken van deze aard te bedekken of goed te praten. Al vanaf de jaren ’90 zijn we bewust bezig met deze problematiek en ook bij ons is lering getrokken uit de vele onthullingen over seksueel misbruik van de laatste jaren in kerken en daar buiten. Zo hebben wij maatregelen getroffen die er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat ambtsdragers niet meer in afzondering met kinderen werken en ook bij de screening van nieuwe ambtsdragers wordt strenger dan voorheen geselecteerd. Dat wij desondanks rond dit onderwerp vandaag een verklaring moeten afgeven betreffende onze eigen kerk, is pijnlijker dan woorden kunnen uitdrukken.

————————— Persbericht 20 april 2017 ————————————

Het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is geschokt door het bericht van de arrestatie van priester Nico Sarot door de politie in Cambodja, waar hij op vakantie was. Volgens de berichten die ons vanochtend bereikten zou er op zijn digitale camera en iPad kinderporno zijn aangetroffen. De bisschop van Haarlem, onder wiens pastorale bevoegdheid Sarot als priester werkt, heeft hem in afwachting van verdere ontwikkelingen met onmiddellijke ingang geschorst als luchthavenpastor op Schiphol en als dienstdoend geestelijke in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De kerk verleent zoveel als zij kan medewerking aan een onderzoek naar de beschuldigingen tegen priester Sarot en zet zich in voor een eerlijke rechtsgang.

Noch vanuit de parochie waar priester Sarot werkte, noch vanuit het bestuur van het Schiphol-luchthavenpastoraat zijn signalen gekomen die aanleiding gaven tot vermoedens betreffende vermeend seksueel misbruik door priester Sarot.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is lid van het oecumenische initiatief ‘Seksueel misbruik in pastorale relaties’ (SMPR). In de opleiding en nascholing van de geestelijken hanteert zij de nodige preventieve maatregelen ter bescherming van kinderen en kwetsbaren in pastorale relaties en kent een procedure voor de behandeling van klachten.

Amersfoort 20 april 2017

Namens het Collegiaal Bestuur,

Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, voorzitter
Miranda Konings-Roobol, secretaris

———————– Statement Press Conference April 21 2017 ——-

Collectively on behalf of the Collegial Board (shortly the joint board of two dioceses) of the Old Catholic Church of The Netherlands, I hereby express my dismay concerning the reports that reached us yesterday. We are deeply shocked by Nico Sarot’s arrest and by the allegations that one of our priests would be involved with making and spreading of child pornography.

We pronounce our deep seated abhorrence of the sex industry that takes advantage of developing countries and especially the vulnerable groups in those countries. We consider this at odds with the message of human dignity which is the most basic mission of the Church. We can only hope that Nico Sarot was not involved in the way in which media worldwide have claimed he was. And should that, God forbid, be the case then our Church will do whatever is possible to contribute to just legal proceedings and justice for the victims.

For now, we are having to make do with the information that is reaching us from the Cambodian media. Also, a judge will still have to make a decision concerning the suspicions of the Cambodian police and the defence Nico may possibly put forward. Evidently, we could not and do not want to interfere with this legal process by accepting allegations for truth, but the information that we have received so far is sufficient reason for considerable concern. Obviously we shall cooperate with the due legal proceedings so that the truth may become evident soon and justice be served.

Nico Sarot was in Cambodia on a private holiday. In some media it was mentioned that he had gone to study Buddhism. That may be, but that would have been personal, and not connected to his work for or in our church.

As you know, as the responsible bishop I have suspended Nico from his job as airport chaplain at Schiphol and as a serving priest within our church. I have done this pending further developments. At this moment we are not able to verify the reliability of all the messages that have reached us so far. For now, we must assume his innocence, until the opposite is proven through just legal proceedings. At this moment we are in touch with Nico through his family, and he was transferred from the police station to a prison yesterday. The ministry of foreign affairs is in touch with the family also.

From Nico Sarot’s work for church, formerly as a parish priest and currently as airport chaplain, no messages have ever reached us concerning misconduct of his of any sort. Should people wish to report such conduct, then we urgently request them to do so now. All contact details can be found on our website (www.okkn.nl).

Concerning the contact with the parents of the children with whom Nico has been in touch through his work for the church: we have immediately informed our parish priests about what has happened and a few priests have tried to contact parents in the parishes where Nico has worked. We hope that the same will be done more widely in the coming period so as to address the need for correct information of worried parents and parishioners.

To anticipate on a few of your questions and investigations – and well aware that we are violating Nico Sarot’s privacy by doing so: during his training for the priesthood the church leaders became aware of his sexual preference for under-aged boys. However, we have never been confronted with a police report. Then – and that is 18 years ago – he himself was open about this in conversations with his bishop. Then he was obligated to seek fitting help. After long and intense conversations, mentors that assisted Nico on his way to the priesthood declared their support for him. Subsequently Nico was ordained and appointed as priest. During the years of training as well as afterwards no affairs were reported by the school where he was and has been working.

In situations where he would be in contact with children – like in the catechism projects of the diocese – there was strict monitoring to ensure that he would not work alone with children, but always together with others. Since his appointment in the church no complaints of this kind were ever expressed, on the contrary: as a priest he was very appreciated, also for his incidental work with children.

If the allegations against him do now indeed end up being confirmed and he is guilty of assembling a child pornographic collection as the Cambodian police has said, then we have to conclude that he – to our great regret – has flown below the radar of this monitoring and that we have failed in our attempts for a safe church for everyone. That is painful and from this we as a church will have to learn.

We are not inclined to conceal or mitigate matters of this kind. As early as the 90s we have been consciously dealing with these issues and we too have learnt from the many revelations regarding sexual abuse within and outside churches in recent years. Therefore we have taken measures that for example ensure that ordained priests do not work with children in seclusion and when screening potential priests the selection process has also become more stringent. That today we have to issue this press release concerning this topic within our own church nevertheless, is more painful than words can express.

Allow me to conclude this statement with these remarks, but I will gladly attempt to answer any possible further questions. 

———————– Press release April 20 2017 —————————–

The Bishops, priests and lay members of the Executive Committee of the Old Catholic Church of the Netherlands are shocked by the announcement of the arrest of priest Nico Sarot by the Cambodian police, while on holiday in Cambodia. 

According to the news we received this morning, photographic material identified as child pornography was said to be found on his digital camera and iPad. The Bishop of Haarlem, under whose pastoral oversight Nico Sarot works, suspended him with immediate effect both as an airport pastor at Amsterdam Airport Schiphol and as a licensed minister in the diocese of Haarlem, pending further developments. The church grants as much cooperation as possible towards investigations into the accusations against priest Sarot, and pleads for a fair trial.

No previous signals had been received that have given rise to suspicions of sexual abuse by priest Sarot, either from the parish where he used to work, or from the board of the Schiphol Airport pastoral team.

The Old Catholic Church of the Netherlands is a member of the ecumenical initiative ‘Sexual abuse in pastoral relations’ (SMPR). In ministerial education and training, the church applies the necessary preventive measures to protect children and vulnerable adults in pastoral relationships, and participates in an ecumenically agreed procedure for handling complaints.