Bisschop Joachim Vobbe overleden

In de vroege ochtend van zijn naamdag, 26 juli 2017, is de bisschop-emeritus van onze Duitse zusterkerk, Joachim Vobbe, thuis in Königswinter waar zijn vrouw en hij sinds zijn emeritaat woonden, overleden. Hij was van 1995 tot 2010 bisschop van het Duitse oud-katholieke bisdom.

Joachim Vobbe werd op 5 januari 1947 in Bad Honnef geboren. Hij studeerde theologie in Bonn, Münster en Keulen en werd op 14 juni 1972 priester gewijd. In 1977 werd hij geïncardineerd in het bisdom van de oud-katholieken en werd pastoor te Blumberg en Offenbach. Van 1985 tot 1995 was hij ook deken van Hessen. Op 15 november 1994 als bisschop verkozen, ontving hij op 25 maart 1995 de bisschopswijding. Sinds 2010 met emeritaat, heeft Joachim Vobbe moeten ervaren hoe zijn gezondheid snel achteruit ging wat ertoe leidde dat hij de laatste jaren geheel geïsoleerd raakte. Zijn vrouw, Marriëtte, heeft hem met veel liefde en geduld tot op het einde verzorgd. In het januarinummer van ‘Christen Heute’, het blad van ons Duitse zusterbisdom, werd nog uitdrukkelijk aandacht besteed aan de zeventigste verjaardag van Joachim Vobbe en staat een indringend interview met Marriëtte Kraus-Vobbe te lezen. Daarin gaat mevrouw Vobbe uitdrukkelijk in op de zeldzame ziekte waaraan haar man lijdt en die van hem een andere persoon gemaakt heeft, zeer behoeftig en afhankelijk. Zij besluit: “Maar de kwaliteit van een partnerschap en de waardigheid van ene mens zijn niet afhankelijk van zijn behoeftigheid”.

Joachim Vobbe is in zijn tijd als pastoor zeer betrokken geraakt bij de oecumene. Hij was sinds 1982 lid van de oecumenisch georiënteerde ‘Michaelbruderschaft’ en had een bijzondere band met de Orthodoxe Kerk van Roemenië, die hem ook als dank eerden met het ‘zilveren bisschopskruis’. Ook voor de relatie met de Anglicanen heeft hij zich bijzonder ingezet en van het oud-katholieken congres te Freiburg in 2006, waar we de 75e verjaardag van onze intercommunieovereenkomst vierden, heeft hij persoonlijk veel werk gemaakt.

Bij zijn aantreden als bisschop speelde de kwestie van de openstelling van het apostolisch ambt voor vrouwen in alle hevigheid. Het Duitse bisdom kwam op dit punt in conflict met de Internationale Bisschoppenconferentie. Onder andere door het wijze optreden van Bisschop Joachim was het mogelijk dit conflict niet te laten escaleren maar te overwinnen.

Blijvend lezenswaardig zijn onder andere de herderlijke brieven die Bisschop Joachim geschreven heeft en die gebundeld werden uitgegeven onder de titel “Brot aus dem Steintal” (uitgegeven door het Bistumsverlag te Bonn). Ook het jeugdwerk lag hem na aan het hart evenals de parochieopbouw. Bisschop Joachim zal volgens zijn opvolger, Dr. Matthias Ring, gekend blijven als iemand die “van de geestelijke vernieuwing van de kerk zowel als de spirituele dimensie van het oud-katholicisme zijn hoofdopdracht maakte”. Ook in onze Nederlandse kerk was Bisschop Joachim een graag geziene gast. Hij nam niet alleen deel aan verschillende bisschopswijdingen, maar onderhield ook vele persoonlijke contacten. We gedenken hem als een gedreven mens en een inspirerend bisschop die zich ten volle en van harte heeft ingezet voor onze kerk en voor de oecumene. We danken de Heer voor Joachims’ roeping en de authentieke wijze waarop hij daaraan gestalte wist te geven. 

De uitvaart van Bisschop Joachim Vobbe zal plaats vinden op 5 augustus om 14 uur in de Name Jesu Kirche, de kathedraal van het bisdom van de Duitse oud-katholieken, te Bonn. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 juli 2017