Nieuwe meldingen seksueel misbruik

Collegiaal Bestuur presenteert plan van aanpak op synode

Naar aanleiding van de publicatie van het onderzoeksrapport over seksueel misbruik binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zijn twee nieuwe meldingen van mogelijk misbruik naar voren gekomen. De meldingen betreffen gebeurtenissen die veertig jaar geleden zouden hebben plaatsgevonden en waarbij een oud-katholieke geestelijke betrokken zou zijn geweest. De betrokkenen zijn verwezen naar het meldpunt seksueel misbruik in de kerk (SMPR) en de hulplijn Verbreek de stilte van Slachtofferhulp Nederland. Eén van hen heeft inmiddels een klacht ingediend, die conform de nieuwe procedure behandeld zal worden door een onafhankelijke klachtencommissie. De mogelijke dader maakt geen deel uit van de ‘lijst van zeven’ waar de onderzoekscommissie zich op richtte.

De voorzitter van het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk, de Haarlemse bisschop Dick Schoon is geschokt door de nieuwe meldingen. “Het verhaal van iemand die zegt te zijn misbruikt, raakt je in je ziel. Zeker als er een oud-katholieke priester bij betrokken is. Onze kerk moet veilig zijn voor iedereen, ook voor de meest kwetsbaren. Daarom is het goed dat een klacht is ingediend, zodat een onderzoek mogelijk is en zo nodig ondersteuning kan worden geboden.” Onderdeel van het protocol bij meldingen van misbruik is ook dat de lokale bisschop contact opneemt met eventuele nabestaanden van de betrokken geestelijke. Daarmee wordt voorkomen dat anderen zich afvragen of hun familielid misschien genoemd is in relatie tot misbruik.

Rapport

Een onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van oud-rechter mr. G. Stevens publiceerde op 9 oktober jongstleden een rapport over seksueel misbruik binnen de Oud-Katholieke Kerk (https://www.okkn.nl/?b=4134). De commissie richtte zich niet primair op waarheidsvinding maar ging in gesprek met slachtoffers en andere betrokkenen en onderzocht hoe de kerk met klachten en meldingen van misbruik is omgegaan. Zes van de zeven geestelijken die in de misbruikgevallen naar voren kwamen, zijn inmiddels overleden. Ook de achtste geestelijke die in de nieuwe meldingen is genoemd, is overleden.

Plan van aanpak

Op basis van haar bevindingen heeft de commissie aanbevelingen geformuleerd waarmee de kerk het omgaan met slachtoffers en signalen van seksueel misbruik kan verbeteren. Het Collegiaal Bestuur heeft het rapport en alle aanbevelingen van de commissie overgenomen. Tijdens de jaarlijkse synode die op zaterdag 24 november aanstaande plaatsvindt, zal het Collegiaal Bestuur een ‘plan van aanpak’ presenteren. Daarin komt naar voren wat er met de aanbevelingen zal gebeuren (en al is gebeurd). Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de aanpak van seksueel misbruik maar ook naar de achterliggende cultuur- en organisatievragen die deze gebeurtenissen oproepen.

Cultuur

Voorafgaand aan de synode hebben in de afgelopen weken vier avonden plaatsgevonden waarin het onderzoeksrapport centraal stond. Bisschop Dick Schoon: “Het waren drukbezochte bijeenkomsten waaruit bleek hoezeer dit onderwerp ons allemaal raakt en bezighoudt. De gesprekken waren steeds heel open, soms emotioneel en er zijn ook kritische geluiden naar voren gekomen rond het optreden van de kerk en met name de bisschoppen. Het onderstreept dat we lessen uit het verleden moeten leren, ook door naar de kerk van nu te kijken. We moeten echt een professionaliseringsslag maken en bouwen aan een andere cultuur. Hoe verdrietig en ernstig de aanleiding ook is, het biedt eveneens een opdracht en kans om een betere kerk te worden. Dat zijn we aan de slachtoffers van misbruik door geestelijken van onze kerk verplicht.” 

 

Noot voor de redactie

De landelijke synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland vindt plaats op zaterdag 24 november 2018 in parochiecentrum “De Akker” in Hilversum. De synode is openbaar en dus ook voor journalisten toegankelijk. Wij stellen het wel op prijs als u zich van tevoren aanmeldt.

 

Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u terecht bij Jan-Willem Wits op 06-13162136 of janwillemwits@gmail.com. Aanmeldingen voor de synode zijn welkom op synode@okkn.nl.