Synode in Culemborg

Op 23 november vond de jaarlijkse synode plaats. Een belangrijk agendapunt van de synode was de herijking van het bestuur en de organisatie van onze kerk (B&O). Enkele jaren geleden is een commissie B&O in het leven geroepen om voorstellen te doen voor een slagvaardigere en effectievere bestuurs-en organisatievorm. De commissie heeft deze zomer een rapport aangeboden aan het Collegiaal Bestuur met vele adviezen en voorstellen. Uit dit vrij brede rapport, dat misschien het beste kan worden getypeerd als een inventarisatie van mogelijkheden, had het Collegiaal Bestuur een aantal voorstellen gehaald waarover het CB graag de mening wilde peilen van de synode. Maar zover kwam het niet. Een aantal parochies en geestelijken bleken behoefte te hebben aan meer verdieping en analyse voordat over concrete voorstellen gesproken zou worden. Er werd een algemene ronde (langs alle synodalen) gehouden om een reactie te horen op de inhoud van de voorstellen en op hoe verder te gaan. Het Collegiaal Bestuur neemt deze reacties mee en zal het presidium laten weten hoe de vervolgstap er uit ziet.

De thesaurier kon op de synode, dankzij de fondsen, een sluitende begroting presenteren en er was waardering voor de inzet van het Collegiaal Bestuur om op basis van een meerjarenbeleidsplan ook een meer jaren financieel plan op te stellen. Er wordt een werkgroep opgericht die de thesaurier gaat adviseren bij het opstellen van het financieel meerjarenplan.

Op basis van een motie werd gesproken over het kerkboek en het gezangboek. Beide boeken zijn aan herziening toe en een herdruk van het gezangboek wordt gewenst. Het gesprek hierover leidde tot een motie gericht aan het Collegiaal Bestuur om beleid te maken op het terrein van het liturgisch aanbod en het actualiseren daarvan.

Dan werd nog een aantal wijzigingen van de statuten aan de synode voorgelegd. De leeftijdsgrenzen voor een aantal taken en functies is verhoogd naar 72 en religieuze gemeenschappen hebben een eigen plek en positie in het statuut van onze kerk gekregen. Een kleine commissie uit het Collegiaal Bestuur, waaraan een kerkjurist wordt toegevoegd, zal de positie van religieuze gemeenschappen in onze kerk nader uitwerken.   

Tot slot nam de synode met bloemen en applaus afscheid van twee leden van het presidium: vice-voorzitter Corina Zomervrucht en secretaris Gerard Schoonderbeek.  

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 december 2019