Bericht van de bisschoppen – kerken ook gesloten in Goede Week en met Pasen

Zusters en Broeders,

De meest recente berichten van onze regering over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk gecontroleerd in de hand te houden, hebben niet alleen vérgaande en ernstige gevolgen voor ons maatschappelijke leven, maar ook voor het leven van ons als kerkgemeenschap.

Wij realiseren ons dat er bij de beleidskeuze die de overheid heeft gemaakt om de besmetting met het virus zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen kritische vragen zijn te stellen. Wij begrijpen echter ook, dat het vertragen van de omvang van de besmetting met name de zorg in staat zal stellen zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren. Dat het in de verwachting ligt dat er daardoor een relatief groot aantal dodelijke slachtoffers zal vallen, kunnen we verstandelijk misschien wel volgen, maar raakt ons tot in het diepste van onze ziel en veroorzaakt ook bij ons grote onzekerheid en angst. Wij weten niet wie van ons een eventuele besmetting zal overleven en we kunnen ons nauwelijks een idee vormen van de pijn en het verdriet als iemand een naaste aan de ziekte verliest. Wij kunnen alleen hopen dat er spoedig een geneesmiddel tegen de ziekte wordt ontwikkeld, dat er adequate hulp aan slachtoffers geboden kan worden, dat wij ook als kerk dienstbaar blijven aan wie hulp nodig heeft en dat wij allen als we getroffen worden sterkte en troost vinden in ons geloof.

Met onze eerdere maatregelen hebben we steeds geprobeerd mee te werken om besmetting tegen te gaan. Ook omdat we geen alternatief zien, willen we die koers voortzetten. We zien ons daarom evenals onze rooms-katholieke collega’s genoodzaakt om de periode dat onze kerken gesloten zullen zijn en alle kerkelijke activiteiten komen te vervallen, uit te breiden tot en met ten minste 13 april. Daarmee komt ook de plaatselijke viering van de Goede Week en Pasen te vervallen.

Om althans enigszins tegemoet te komen aan de enorme impact die dit op het geloofsleven van velen van ons heeft, zullen wij het centrale aanbod van vieringen in zeer kleine en besloten kring via een YouTube livestream-verbinding vanuit Amersfoort voortzetten. De tijden hiervan zullen vroegtijdig worden bekend gemaakt, onder meer via de landelijke website van de kerk.

Hoewel dit onvermijdelijk aanpassingen in de vormgeving van de liturgie met zich meebrengt, hopen we zo toch de viering van de gemeenschap die wij als kerk met God en met elkaar vormen te kunnen vasthouden. Meer nog: we hopen dat de viering van Pasen ook in de sobere vorm die zij nu noodgedwongen zal krijgen, ons deelgenoot maakt aan de overwinning op de dood in de opstanding van Christus, en ons zal sterken in de onzekerheid die we nu en ook de komende weken nog moeten doormaken.

We roepen al onze gelovigen opnieuw op om elkaar in gebed te blijven gedenken, met name diegenen die in hun werk, familiekring of anderszins direct door de crisis worden getroffen, en naar elkaar te blijven omzien.

Met broederlijke groet,

 

Utrecht/Amsterdam, 18 maart 2020

 

 

Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht

Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 maart 2020