Synode on-line

Zaterdag 27 november jl. vond de 95ste zitting van de Synode plaats: lege stoelen in de Bergkerk want vanwege de verscherpte coronamaatregelen werd besloten om de synode ook dit jaar online te houden. Dit besluit had invloed op de agenda. In overleg met het Collegiaal Bestuur besloot het Presidium namelijk om de bespreking van de Nota Herijking Bestuur & Organisatie van de agenda te halen, omdat het noodzakelijk gevonden wordt dat de synodalen daarvoor niet alleen met hart en ziel maar ook lijfelijk bij elkaar aanwezig zijn.

Nadat een notulencommissie benoemd was, kon het Presidium de uitslag bekend maken van een vooraf gehouden schriftelijke verkiezing. Tot grote vreugde waren er voor alle vacatures kandidaten gevonden en zij werden allen ook verkozen. Het betrof een nieuwe voorzitter van het Presidium, een herkozen vice-voorzitter en secretaris van ditzelfde Presidium, een nieuw lid voor de Begrotingscommissie alsook een nieuwe Thesaurier-Generaal in het Collegiaal Bestuur.

Nadat de nieuwe voorzitter van het Presidium verkozen was, zette zij de zitting op voortvarende wijze voort en gaf het woord aan de aartsbisschop voor een toelichting op het verslag van het Collegiaal Bestuur. Er was volop gelegenheid om vragen te stellen waarna de werkgroep Duurzame Financiering in een heldere presentatie duidelijk maakte wat zij het Collegiaal Bestuur onlangs geadviseerd heeft. Het Collegiaal Bestuur gaat zich verder buigen over het advies en zal hierop terugkomen richting de synode. Het verslag van het Collegiaal Bestuur werd vervolgens goedgekeurd.

Na de koffiepauze lichtte de huidige waarnemend Thesaurier-Generaal het Financieel Verslag 2020 uitgebreid toe en werden vragen beantwoord. Het Collegiaal Bestuur werd décharge verleend op het gevoerde financiële beleid.

Omdat de synode online gehouden werd, was er helaas geen gelegenheid om op feestelijke wijze 100 jaar Synode te vieren al werd er vanzelfsprekend wel even aan dit jubileum gememoreerd. De volgende synode kan hopelijk in het voorjaar van 2022 weer fysiek plaatsvinden, tijdens welke o.a. de bespreking van de Nota Herijking Bestuur & Organisatie is voorzien.