Een eeuw priesterlijke dienst en toewijding

De tochtgenoten Jan Visser en Antonius Jan Glazemaker herdenken en vieren samen op zaterdag 17 juni a.s. dat zij vijftig jaar geleden tot priester werden gewijd.
Afkomstig uit resp. IJmuiden en Hilversum troffen zij elkaar in de opbouwjaren na de oorlog in het toen nog in Amersfoort gevestigde Oud-Katholiek Seminarie.
In de jaren erna werden beiden in het pastoraat werkzaam, maar ontdekten ook de wereld erbuiten. De oecumene bloeide en de relatie met name met de Rooms-Katholieke Kerk verbeterde op slag na het Tweede Vaticaans Concilie.
Het was ook een periode waarin de horizon binnen de kerk werd verbreed. De liturgie was aan vernieuwing toe, de ambtsopleiding kwam uit het isolement en verhuisde naar de Universiteit Utrecht en in de kerk werden de deuren en ramen open gezet en in een later stadium werd ook het bestuur van de kerk verbreed.

Beide priesters stonden midden in die ontwikkeling. Jan Visser maakte als een van de eerste geestelijken een overstap naar de universitaire wereld en droeg later als rector van de kerkelijke opleiding en als bijzonder hoogleraar bij tot de verbreding van die opleiding en de nascholing van pastores en zorgde ook op velerlei gebied voor de nodige wetenschappelijke reflectie.
Antonius Jan Glazemaker, pastoor te IJmuiden, werd in 1979 tot bisschop van Deventer benoemd en was tevens de laatste bisschop die deze zetel bezette. Begin 1982 werd hij geroepen om aartsbisschop van Utrecht te worden. Tijdens zijn pontificaat dat duurde tot begin 2000 veranderde de kerk verder zowel op bestuurlijk terrein (invoering van het Collegiaal Bestuur, herziening van de synode) als op andere gebieden (uitgave nieuw Gezangboek 1990 en Kerkboek 1993) en niet te vergeten de openstelling van het ambt voor vrouwen (1998).

Beide priesters hebben mede hun stempel gedrukt op de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zoals die nu is. Beiden verzorgen ook nu nog op gezette tijden hun priesterlijke dienstwerk op de zondag. Parochies zien ze graag komen vanwege hun inspirerende aanwezigheid. Hopelijk is dat hun nog lang gegeven.

De feestelijke viering van de priesterjubilea vindt plaats op zaterdag 17 juni in de Kathedrale Kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht en begint om 14.00 uur. Na afloop van de dienst is er alle gelegenheid de jubilarissen geluk te wensen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 juni 2006