In de marge of in het midden?

Oecumenelezing in Utrecht

Religie staat sterk in de belangstelling. De religieuze kaart van ons land verandert in snel tempo. Er is veel debat over de scheiding kerk – staat en over de vraag welke rol religie mag spelen in het publieke domein. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een belangrijk adviesorgaan van de regering, heeft de studie van religie en publiek domein dan ook op zijn agenda gezet. Wat is de betekenis van religie voor individuele burgers en de manier waarop zij samenleven, waar achten mensen religie van waarde en waar speelt religie een rol in botsingen tussen (groepen van) mensen? Hoe gaan mensen om met de diepgaande verschillen in overtuiging over de inrichting van het (eigen) leven en de samenleving? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn gaande?

Prof. dr. Wim B.H.J. van de Donk, voorzitter van de WRR, verzorgt over dit thema de Oecumenelezing 2007 op vrijdag 19 januari 2007 om 15.00 uur in de Geertekerk te Utrecht.   
Kosten € 10,– (te voldoen bij de ingang van de kerk).

De Oecumenelezing is een jaarlijks terugkerend evenement, waarin voor de oecumene wezenlijke zaken aan de orde komen. Deze lezing aan het begin van een nieuw jaar is bedoeld om elkaar te ontmoeten en inspiratie op te doen voor het komend jaar. Natuurlijk vergezeld van de beste wensen.

Voor meer informatie: Raad van Kerken in Nederland.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 januari 2007